englishslovensky

Molekulárne mechanizmy diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch

Mezenchýmové stromálne bunky (MSC) vykazujú buď stimulačný alebo inhibičný efekt na rast nádorov. Analyzovali sme smeny vo fenotype MSC v odpovedi na stimuláciu parakrinnými faktormi, ktoré sú sekretované nádorovými bunkami. MSC kultivované v melnómovom médiu vykazovali znaky diferenciácie smerom k fenotypu nádorovo-asociovaných fibroblastov. Parakrinná stimulácia faktormi sekretovanými glioblastómovými bunkami viedla ku zvýšeniu expresie génov zodpovedných za diferenciáciu MSC. Pozorovali sme zvýšenie zastúpenia CD146 (pericytický marker) a GD2 (neurálny gangliozid, mezenchýmový marker) pozitívnych buniek a zníženie expresie perivaskulárneho markera NG2 v bunkách exponovaných nádorvému sekretómu. Cytokíny melanómu stimulovali migráciu MSC, cytokíny glioblastómu inhibovali angiogénne vlastnosti MSC in vitro a protumorigénny efekt in vivo. Sekretóm melanómu a glioblastómu odlišne mení molekulárne znaky MSC, čo vysvetľuje aj ich duálnu rolu v raste nádorov.

Valid HTML 4.01 Transitional