englishslovensky

Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka

Cieľom projektu bolo preštudovať vzťah hladiny DNA metylácie génov regulácie rastu buniek, invazivity a metastázovania so stupňom agresivity nádorov prsníka a overiť asociáciu identifikovaných metylačných profilov s inhibíciou expresie relevantných proteínov. V štúdii sme analyzovali pyrosekvenovaním metylačné profily 11-tich génov v primárnych nádoroch, metastatických lymfatických uzlinách, plazme a krvných bunkách u 221 pacientok a imunohistochemicky expresiu proteínov u 206 pacientok. V invazívnych nádoroch prsníka sme najčastejšie zaznamenali nádorovo-špecifickú hypermetyláciu v RASSF1A, APC, CXCL12 a ADAM23 génoch s priemernou metyláciou 38.98%, 24.84%, 12.04% a 10.01%. Pozitívne korelácie sme identifikovali medzi hladinami metylácie v nádoroch a metastatických lymfatických uzlinách, nie medzi plazmou a nádormi. Výsledky kumulatívnej metylácie 11-tich génov ukázali v nádoroch a lymfatických uzlinách podobné metylačné profily, čo indikuje uchovanie aberantnej metylácie v priebehu tumorigenézy prsníka. Vo vzorkách nádorov a metastatických lymfatických uzlín sme nenašli vzťah stúpajúcej hladiny DNA metylácie s klesajúcou expresiou relevantných proteínov, čo naznačuje, že metylácia DNA nie je jediným mechanizmom inhibície expresie tumor supresorových génov a straty proteínových produktov. Štatisticky významne zvýšená hladina metylácie v génoch RASSF1A, APC, CXCL12 a ADAM23 u pacientok s nádorom prsníka s pozitívnou expresiou estrogénového receptora oproti negatívnym indikuje adekvátnejšie využitie hodnotenia metylácie DNA pri estrogén receptor pozitívnych prípadoch. Hypermetylácia promótoru CXCL12 génu zvyšovala riziko vzniku metastáz v lymfatických uzlinách, hypermetylácia ADAM23 promótoru zvyšovala riziko vyššej proliferačnej aktivity nádorových buniek meranej expresiou Ki67 proliferačného faktoru. Kvantifikácia metylácie CXCL12 a ADAM23 génov preto môže slúžiť na monitoring metastatického potenciálu nádorov prsníka.

Valid HTML 4.01 Transitional