englishslovensky

Sledovanie úlohy APC génu a jeho produktu v indukcii hereditárnych aj sporadických foriem kolorektálnemu karciómu

Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Kolorektálne nádory vzhľadom na ich sporadický, ale aj hereditárny pôvod predstavujú veľmi vhodný model na štúdium genetických, epigenetických a negenetických alterácií z hľadiska indukcie neoplázií. Hereditárna polypózna forma FAP je až z 90% indukovaná zárodočnými mutáciami v APC géne, vyúsťujúcich do mutácie druhej alely APC génu a k naštartovaniu malígneho procesu. Podobne aj u 75% sporadických kolorektálnych nádoroch sú kľúčové mutácie v APC géne. Preto aj hlavným cieľom projektu je analýza mutácií v APC géne a preklonovanie APC génu do expresného bakteriálneho vektora. Takto experimovaný APC proteín by sa využil v animálnom modeli na transgénnych myšiach APC+/APC1638N, ktoré nie sú schopné produkovať tento tumor-supresorový proteín. Aplikácia baktérií s experimovaným APC proteínom by mohla viesť k jeho substitúcii, čo by sa prejavilo v dlhodobejšom prežívaní zvierat. V prípade úspešnej baktoterapie by sa mohol podobný model využiť aj v klinickej praxi s použitím probiotických baktérií ako nosiča.

Valid HTML 4.01 Transitional