englishslovensky

Molekulárne markery DNA opravy v onkologickej liečbe

Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Analýza gamma-H2AX opravných fokusov pomocou fluorescenčnej mikroskopie sa používa ako najcitlivejšia metodika pre detekciu DZ a stanovenie individuálnej rádiosenzitivity, avšak naše sledovania ako aj výskum iných ukázali, že iné molekulárne markery opravy DZ môžu poskytnúť presnejšie a spoľahlivejšie výsledky. Preto budeme analyzovať relevantné fosforylované a nefosforylované formy opravných proteínov DZ, s cieľom optimalizovať detekciu DZ v ľudských bunkách. DNA opravné fokusy budeme vyhodnocovať aj alternatívnym meraním pomocou prietokovej cytometrie a analýzou na mikrotitračných doštičkách. DNA opravné fokusy sa budú analyzovať v lymfocytoch onkologických pacientok podstupujúcich lokálnu rádioterapiu a brachyterapiu prsníka, s cieľom vyvinúť test na predikciu individuálnej rádiosenzitivity. Je dokázané, že hyperthermia vedie k zvýšenej citlivosti nádorov k ožiareniu, hoci mechanizmus tohoto fenoménu je nejasný. Pomocou optimalizovanej detekcie DZ budeme zisťovať, akú úlohu zohrávajú DZ v hypertermii.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional