englishslovensky

Regulácia výberu mechanizmov opravy dvojvláknových zlomov DNA

Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Dvojvláknové zlomy (DSB) sú považované za jedno z najtoxickejších poškodení DNA. Ak zostanú neopravené alebo sú opravené chybne, prestavujú hrozbu pre stabilitu genómu a viabilitu bunky. Bunkám sa vyvinuli dva hlavné mechanizmy opravy DSB, homologická rekombinácia (HR) a nehomologické spájanie koncov DNA (NHEJ). Jedným z mechanizmov HR je aj jednoduché párovanie jednovláknových úsekov DNA (SSA). Nedávno sme objavili mechanizmus, ktorý je závislý na interakcii Nej1 s Srs2, a ktorý sprostredkováva komunikáciu medzi HR a NHEJ tým, že podporuje typ opravy podobnej NHEJ/SSA. Ukázali sme, že Srs2 je pritiahnutý k DSB Nej1-závislým spôsobom a že proteíny Nej1 a Srs2 sú potrebné pre opravu DSB mechanizmom pripomínajúcim SSA. Keďže absencia Rad51 potlačila defekt srs2/nej1 mutantných buniek v procese SSA, navrhli sme, že Nej1 sa podieľa na pritiahnutí Srs2 k DSB, aby tak bola stimulovaná oprava DSB NHEJ/SSA-podobným mechanizmom, odstránením nevhodne sformovaných Rad51 filamentov. Plánujeme charakterizovať Nej1-Srs2 komplex tým, že zmapujeme Nej1-interakčnú doménu v Srs2, keďže Srs2-interakčné miesto v Nej1 už máme zmapované. Keďže sme zistili, že aj Lif1 interaguje s Srs2, zmapujeme interakčné domény aj v rámci Lif1-Srs2 komplexu. Tiež zistíme, či Nej1 interaguje s Srs2 aj v absencii Lif1 a vice versa a či interakcia Nej1 s Lif1 per se je potrebná na vytvorenie komplexov Nej1-Srs2 a Lif1-Srs2. Pokúsime sa objasniť, prečo sa Lif1- a Rad51-interakčné miesta v Srs2 prekrývajú.

Valid HTML 4.01 Transitional