englishslovensky

Neurobiológianádorov:štúdium úlohy nervového systému v etiopatogenéze nádorového rastu a tvorby metastáz

Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Nádorový rast prebiehajúci v periférnych tkanivách nepredstavuje autonómny proces. Okrem interakcií medzi nádorovými bunkami a bunkami okolitých tkanív je nádorový rast vrátane tvorby metastáz ovplyvňovaný aj regulačnými systémami organizmu, imunitným, endokrinným a nervovým systémom. Nálezy z posledného obdobia preukázali, že nervový systém môže monitorovať a modulovať nádorovú proliferáciu a vznik metastáz prostredníctvom viacerých mechanizmov a dráh. Neurobiologická hypotéza nádorových chorôb je založená na dôkaze inervácie tkanív nádorov a účinnosti viacerých neurotransmiterov na takmer všetky kroky tumorigenézy, na pozorovaní účinkov stimulácie alebo vyradenia mozgových štruktúr na nádorový rast, účinku stresu na nádorovú proliferáciu a tiež na dôkaze zmien aktivity centrálneho nervového systému u experimentálnych zvierat a pacientov s nádormi. Cieľom predloženého projektu je rozšíriť koncept neurobiológie nádorových chorôb prostredníctvom štúdia zmien v aktivite mozgových štruktúr v rôznych modeloch nádorov líšiacich sa lokalizáciou a charakteristikami nádorových tkanív; určiť funkčnosť inervácie nádorového tkaniva prostredníctvom charakterizácie nervových dráh zabezpečujúcich priamu interakciu medzi nádorovým tkanivom a mozgom a určiť vplyv zásahov v centrálnom a periférnom nervovom systéme na nádorovú progresiu. Určenie mechanizmov a dráh umožňujúcich interakcie medzi nádorovými bunkami a mozgom vytvorí podklad pre klinické využitie získaných poznatkov v onkológii. Kľúčové slová: aktivita mozgových štruktúr, inervácia, lézie, metastázy, neurobiológia nádorov, stimulácie.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional