englishslovensky

Nasmerovaná bunková terapia so zvýšenou účinnosťou voči chemorezistentným bunkám iniciujúcim nádory

Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2012 - 2015

Veľkými prekážkami pri liečbe malígnych ochorení stále ostáva prekonanie chemorezistencie nádorových buniek a dosiahnutie kontroly metastatického rozsevu. V predošlých prácach sme ukázali, že ľudské multipotentné mezenchýmové stromálne bunky (MSCs) sú vhodné transportné vektory pre viaceré kombinácie enzýmu a predliečiva na sprostredkovanie cytotoxického efektu voči rôznym druhom nádorových buniek. Na základe nových vedeckých poznatkov navrhujeme stratégie, ako zvýšiť protinádorový efekt nasmerovaný geneticky modifikovanými MSCs s cieľom dosiahnuť odstránenie chemorezistentných nádorových buniek, ktoré často zdieľajú vlastnosti nádorových kmeňových buniek. Navrhujeme zasiahnuť tieto klinicky významné bunkové populácie prostredníctvom kombinácie enzýmu purínnukleozidfosforylázy a fludarabínu, ktorá by mala ovplyvniť aj nedeliace sa nádorové a chemorezistentné bunky. Predpokladáme, že protinádorová liečba modifikovanými MSCs v kombinácii s ďalšími modalitami môže viesť ku kontrole metastatického rozsevu chemorezistentných nádorových buniek. Kombinovaný prístup, ktorý zabráni rekurencii nádoru, by mal priniesť pochopenie potenciálnej stratégie, ako sa dajú zasiahnuť aj nedeliace sa bunky so schopnosťou sebaobnovy. Terapeutickú schému budeme hodnotiť tiež na vzorkách primárnych ľudských nádorov a verifikovať na zvieracích modeloch, čo je nevyhnutnou podmienkou pre potenciálne budúce využitie tejto terapie v klinickej praxi.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional