englishslovensky

Mechanizmus transportumagnet. nanočastíc oxidu železa do ľudských nádorových a normálnych (diploidných) buniek

Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2013 - 2016

Nanočastice magnetitu (MNPs) sú biokompatibilné a dobre tolerované, preto sú vhodné ako nosiče pre cielený transport. Superparamagnetické vlastnosti MNPs navyše zvyšujú účinnosť cieleného transportu prostredníctvom externého magnetického poľa. Dopravenie liečiva do cytosolu bunky je kľúčové pri cielenej terapii. Významnou bariérou pre vstup MNPs do bunky je cytoplazmatická membrána. Selektívny prísun živín a vnútrobunková komunikácia je regulovaná špecifickými dráhami endocytózy. Tieto sú využívané aj na transport MNPs do bunky. Proces endocytózy ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti MNPs (veľkosť, povrchová úprava, povrchový náboj) ako aj pôvod buniek (endoteliálne bunky, fibroblasty). Štúdium mechanizmu(ov) transportu MNPs do bunky a faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú, je dôležitý pre vývoj vhodných nanonosičov na cielený transport. Využitie molekulárno-genetických, biologických a analytických metód významnou mierou prispeje k získaniu nových poznatkov o internalizácii nanočastíc do ľudských buniek.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional