englishslovensky

Reverzia chemorezistencie ľudských nádorových kmeňových buniek

Vedúci projektu: Zuzana Kozovská
Trvanie projektu: 2013 - 2016

Populácia nádorových buniek je heterogénna, skladajúca sa z viacerých subpopulácií. Jednu takúto subpopuláciu tvoria aj nádorové kmeňové bunky, ktoré sa vyznačujú vyššou chemorezistenciou ako ostatné subpopulácie a sú vo veľkej miere zodpovedné za zlyhanie chemoterapie. V našom projekte budeme študovať subpopuláciu nádorových kmeňových buniek odvodenú od ľudského kolorektálneho adenokarcinómu, ako aj rezistentné línie z nich odvodené. Metódou imunomagnetickej separácie si oddelíme jednotlivé subpopulácie, so znakmi nádorových kmeňových buniek. U týchto subpopulácií budeme analyzovať ich expresný profil a pomocou metódy siRNA silencovania znížime expresiu identifikovaných génov. Budeme analyzovať do akej miery zmení silencovanie génov chemorezistencie status nádorových kmeňových buniek a silencovanie kľúčových génov nádorových kmeňových buniek ich chemorezistenciu a tumorigenicitu.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional