englishslovensky

Štúdium APC génu a jeho expresie v in vitro podmienkach

Vedúci projektu: Soňa Čierniková
Trvanie projektu: 2013 - 2016

Familiárna adenomatózna polypóza (FAP) je autozomálne dominantné ochorenie, charakterizované prítomnosťou polypov v oblasti kolorekta, ktoré až u 95% neliečených prípadov malígne transformujú. Ochorenie je indukované zárodočnou mutáciou v APC géne a inaktivačnú mutáciu nachádzame aj u viac ako 75-80% sporadických foriem nádorov. Bunková línia Caco-2, s mutáciou v APC géne, predstavuje veľmi dobrý model na štúdium vplyvu heterológnej expresie funkčného APC proteínu. Hlavným cieľom predkladaného projektu je príprava transfekovaných Caco-2 buniek s expresnými plazmidmi s APC génom a ko-kultivácia bunkovej línie s rekombinantnými baktériami. Následné sledovanie expresie APC proteínu a imunitnej odpovede Caco-2 buniek na úrovni hladín cytokínov, ako aj detekcia biologických/morfologických zmien by mohla priniesť odpoveď na prípadný pozitívny efekt "terapeutických" baktérií. Expresia APC proteínu v tranformovaných E. Coli Nissle 1917 a baktofekcia uvedeným probiotickým kmeňom môže mať potenciálne klinické využitie.

Valid HTML 4.01 Transitional