englishslovensky

Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy

Vedúci projektu: Ľuboš Čipák
Trvanie projektu: 2013 - 2017

Meióza je špecializovaný typ bunkového delenia, počas ktorého dochádza k redukcii počtu chromozómov na polovicu. Napriek tomu, že už chápeme viaceré aspekty meiotickej segregácie chromozómov, komplexné pochopenie tohto procesu je nám stále vzdialené. Cieľom tohto projektu je podrobne analyzovať úlohu esenciálnych proteínkináz, ktoré sú potrebné pre správnu segregáciu chromozómov v meióze a pochopiť podstatu týchto regulačných mechanizmov na molekulárnej úrovni. Konkrétne plánujeme využiť pripravené kondicionálne analóg-senzitívne mutantné alely esenciálnych proteínkináz pri štúdiu regulačnej úlohy týchto proteínkináz počas meiózy. Pokusíme sa objasniť ich úlohu v meiotickej rekombinácii, monoorientácii sesterských kinetochórov a pri ochrane kohézie v centromérickej oblasti. Izolácia esenciálnych proteínkináz spolu s ďalšími proteínmi, s ktorými vytvárajú komplexy, nám umožní identifikovať ich cieľové substráty, pri ktorých stanovíme fosforylačné modifikácie. Získané poznatky nám pomôžu navrhnúť model/dráhu ako esenciálne proteínkinázy regulujú segregáciu chromozómov počas meiózy. Vzhľadom na vysokú konzervovanosť mechanizmov bunkového cyklu bude možné získané poznatky extrapolovať aj na vyššie eukaryoty, vrátane človeka. Získané výsledky môžu priniesť nové poznatky o mechanizmoch vývoja gamét a reprodukcie, ktoré budú využiteľné pre diagnostiku a liečbu neplodnosti, resp. niektorých nádorových a genetických ochorení.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional