englishslovensky

Konštitutívne a indukované poškodenia DNA v hematopoetických bunkách pre posúdenie rizika a oprimalizáciu liečby detskej leukémie

Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2015 - 2017

Detská leukémia vzniká z krvotvorných kmeňových buniek (HSC). Charakteristické preleukemické génové fúzie (PGF) vznikajú zvyčajne prenatálne v HSC ako prvé kľúčové udalosti viacstupňového procesu leukemogenézy. DNA dvojreťazcové zlomy (DSB) sú kritické poškodenia DNA vedúce k vzniku PGF. Je známe, že ionizujúce žiarenie vo vysokých dávkach spôsobuje leukémiu. Kým rádiosenzitivita kmeňových buniek na vysoké dávky už bola pozorovaná, údaje o účinkoch nízkych dávok sú veľmi obmedzené. Expozícia neionizujúcim žiarením tiež súvisí so zvýšeným rizikom vzniku detskej leukémie. Doposiaľ nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje o možných účinkoch neionizujúceho žiarenia na HSC. Budeme študovať DSB a najčastejšie PGF v HSC v pupočníkovej krvi vyvolané nízkymi dávkami ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia. Budeme tiež analyzovať DSB a apoptózu v krvotvorných bunkách u pacientov s leukémiou s rôznym imunofenotypom a PGF. Zistené údaje budú porovnávané s klinickými výsledkami, čo môže viesť k zlepšeniu liečby. Childhood leukemia arises from hematopoietic stem cells (HSC). Usually, characteristic preleukemic gene fusions (PGF) arise prenatally in HSC as a first key event in multistage process of leukemogenesis. DNA double-strand breaks (DSB) are critical DNA damage resulting in PFG. Ionizing radiation at high doses is known to induce leukemia. While radiosensitivity of stem cells to high doses has been investigated, the data on low dose effects in stem cells are very limited. Exposure to non-ionizing radiation has also been related to increased risk of childhood leukemia. No experimental data are available regarding possible effects of non-ionizing radiation in HSC. We will study DSB and most frequent PGF in HSC from umbilical cord blood induced by low-dose ionizing and non-ionizing radiation. We will also analyze DSB and apoptosis in hematopoietic cells of leukemia patients with various immunophenotype and PGF. The data will be correlated with clinical outcome what may result in improvement of therapy.

Valid HTML 4.01 Transitional