D O T A Z N Í K  (T A B U Ľ K A)

výsledkov vedeckej činnosti k pravidelnému hodnoteniu  vedeckých organizácií  Slovenskej akadémie vied

(za obdobie od 1.1.1999 do 31.12.2002)

I

1. Názov a sídlo vedeckej organizácie

 

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava

 

2.. Počet pracovníkov vedeckej organizácie

 

k 31.12.1999

k 31.12.2000

k 31.12.2001

k 31.12.2002

kmeňový stav

124

121

105

105

fyzický stav

111

103

              96

              95

prepočítaný stav

              96

              95

              90

              88

tvoriví pracovníci

              43,74

              47,24

              47,24

              43

priemerný vek kmeňových pracovníkov

              45,4

              45,3

              48,2

              49

priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov

              47,7

              48,7

              47,5

              50

(V prílohe 1 uviesť menovitý zoznam pracovníkov k 31.12.2002 podľa predlohy. Medzi tvorivých pracovníkov sa v tomto prípade zarátajú VŠ pracovníci z oblasti výskumu bez doktorandov.)

 

3. Aktuálne zloženie Vedeckej rady vedeckej organizácie

 

Predseda VR:           RNDr. Ľudmila Šabová, CSc., ÚEO SAV

Podpredseda VR:     RNDr. Miroslav Piršel, CSc., ÚEO SAV

Členovia VR:             RNDr. Alena Gábelová, CSc., ÚEO SAV

RNDr. Ivan Chalupa, CSc., ÚEO SAV

MUDr. Jozef Mardiak, CSc., NOÚ

RNDr. Katarína Poláková, DrSc., ÚEO SAV

RNDr. Peter Rauko, CSc., ÚEO SAV

Doc. RNDr. Tomaška, CSc., PriF UK

RNDr. Vladimír Zajac, CSc., ÚEO SAV

 

 

 

 

 

4. Vedecké a pedagogické hodnosti dosiahnuté pracovníkmi vedeckej organizácie:

 

 

1999

2000

2001

2002

DrSc.

11

11

11

11

PhD.

 4

 7

10

11

CSc.

33

34

32

28

Prof.

               1

               1

               2

              2

Doc.

               3

               3

               2

              2

 

 

 

5. Vedecká výchova – prehľad údajov o výchove podľa jednotlivých foriem

 

 Forma vedeckej výchovy

Počet k 31.12.1999

Počet k 31.12.2000

Počet k 31.12.2001

Počet k 31.12.2002

doktorandi

Počet úspešných

obhajob

doktorandi

Počet úspešných obhajob

doktorandi

Počet úspešných obhajob

doktorandi

Počet úspešných obhajob

Vedecká výchova v dennej forme

17

3

15

3

19

5

18

1

Vedecká výchova v externej forme (pracovníci z vlastného pracoviska)

1

1

-

-

-

-

-

-

Vedecká výchova v externej forme (pracovníci z iných pracovísk)

3

-

3

1

8

-

4

-

 


 

II. Výsledky vedecko–výskumnej činnosti

 

  1. Publikačná činnosť

 

a) Počet pôvodných vedeckých prác (nie abstraktov) publikovaných pracovníkmi ústavu

Publikačná, prednášková a edičná činnosť 

1999

2000

2001

2002

Vedecké monografie vydané doma / v zahraničí

-/-

1/-

1/-

1/-

Odborné monografie vydané  doma / v zahraničí        

-/-

1/-

3/

2/-

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných doma/ v zahraničí

1/3

3/2

-/-

1/2

Kapitoly v odborných monografiách vydaných  doma / v zahraničí

-/-

-/-

7/1

-/-

Vedecké práce (štúdie) v časopisoch evidovaných v Current Contents

56

43

44

34

Vedecké práce (štúdie) v ostatných časopisoch doma / v zahraničí

7/5

3/4

4/-

3/8

Vedecké práce (štúdie)  v zborníkoch

a/ recenzovaných

b/ nerecenzovaných

c/ len v jazyku slovenskom s editorom

1

       /

     1/

     

3

       /

       3/

   

1

       /

      1/

     1

      /

     1/

 

Recenzie vedeckých prác uverejnené vo vedeckých časopisoch

-

-

-

-

Odborné práce publikované doma/ v zahraničí

-/-

-/-

-/-

-/-

Pozvané prednášky  (doložiť pozývacím  listom organizátora akcie)* 

a)      v zahraničí

b)      na akciách doma s medzinárodnou účasťou (viac ako 50% zahraničných účastníkov)

c)       na domácich vedeckých akciách

1

1

4

4

2

2

5

4

 

1

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach

a)      v zahraničí

b)      doma s medzinárodnou účasťou (min. 50% zo zahraničia)

c)      bez medzinárodnej účasti

102

40

32

30

112

34

42

36

83

41

15

27

94

46

31

17

Tituly vydávaných periodík evidovaných v Current Contents          

1

1

1

1

Tituly ostatných vydávaných periodík         

1

-

-

1

Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

1

1

-

2

Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí len  s domácou účasťou (menej ako 50% zahraničných účastníkov)

-

-

-

-

Vysokoškolské učebné texty (počet) doma/ v zahraničí  

3/-

-/-

-/-

-/-

Vedecké práce uverejnené na internete      

-

-

-

-

Oponovanie grantových projektov (VEGA, APVT, zahr. Agentúry)

19

22

15

23

Preklady vedeckých a odborných prác

-

1

-

-

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác pre vedecké časopisy

2

-

6

-

Zoznam publikačnej činnosti za hodnotené obdobie podľa výročných správ predložte na CD – ROM alebo diskete 4 krát predsedovi Akreditačnej subkomisie!

* Pozvaných prednášok bolo ďaleko viac, pozvánky prichádzali väčšinou e-mailom, preto nie sú k dispozícii pozývacie listy.

 

 

b) Počet udelených patentov, prihlášok vynálezov a predaných licencií

 

1999

2000

2001

2002

Udelené patenty doma / v zahraničí

-/-

-/-

-/-

-/-

Prihlášky vynálezov doma / v zahraničí    

-/-

-/-

-/-

-/-

Predané licencie doma/ v zahraničí        

-/-

-/-

-/-

-/-

 

c) Počet domácich a zahraničných grantov a zahraničných  projektov riešených v danom roku

 

1999

2000

2001

2002

Domáce granty

15

20

25

29

zahraničné granty        

      9

11

13

15

zahraničné projekty  (nefinancované)     

      3

4

5

6

 

d) Počet projektov 5 RP

 

1999

2000

2001

2002

Podané

1

3

3

3

Akceptované

-

2

-

1+1*

*Projekt QLAM-2001-00394 „EU Cancer Network“ (typ projektu: Centre of Excellence) bol prijatý, avšak nebol financovaný.

 

 

 

 

e) Vlastná vedecká edičná činnosť vrátane editorovania:  časopisov, ročeniek, zborníkov za roky1999, 2000, 2001 a 2002. Uviesť autora, resp. zostavovateľa, názov a náklad.

 

Časopisy:

Roky 1999 – 2002

Názov:                        NEOPLASMA, časopis je evidovaný v Current Contents,

Šéfredaktor

časopisu:                   MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.

Náklad:                       300 ks/číslo, vychádza 6 čísel za rok

Vydavateľ:                  Slovak Academy Press, Ltd.

IF:                                0,657 (r. 1999); 0,448 (r. 200); 0,579 (2001); 0,637 (2002)

 

Ročenky:

Rok 2000

Názov:                        Scientific Report 1998–1999

Zostavovateľ: V.Ujházy, O. Babušíková

Náklad:                       200 ks

 

Rok 2002

Názov:                        Scientific Report 2000–2001

Zostavovateľ: A. Gábelová

Náklad:                       200 ks

 

Monografia:

Rok 2001                  1. vydanie

Rok 2002                  2. vydanie

Názov:                        Bunková a molekulárna biológia rakoviny

Autor:                         Čestmír Altaner

Náklad:                       1000 ks

 

Zborníky:

Rok 1999

Vydanie zborníka z medzinárodného vedeckého podujatia: Comet Assay Workshop, Smolenice castle, May 29 – June 2, 1999, ako Supplementum časopisu Neoplasma 46.

Rok 2000

Vydanie zborníka Book of Abstracts z medzinárodného vedeckého podujatia: DNA Repair Workshop, Smolenice castle, October 9 – 12, 2000.

Rok 2002

Vydanie zborníka Book of Abstracts z medzinárodného vedeckého podujatia: Švédsko  - Slovenské pracovné stretnutie, 21. – 24.9.2002, Bratislava

Vydanie zborníka Book of Abstracts z medzinárodného vedeckého podujatia: Jesenné pracovné dni „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“, 21. – 23.10.2002, Bratislava

 

 

 

  1. Ohlas publikovaných prác za roky 1998 – 2001

 Neuvádzať autocitácie, citácie v diplomových a dizertačných  prácach a ani citácie v interných dokumentoch, napr. v záverečných správach a pod.

 

Počty ohlasov

1998

1999

2000

2001

Citácie podľa WOS a SCI (resp. iných verejne dostup. Databáz)

259

290

344

312

Citácie v monografiách, učebniciach a iných knižných publikáciách (pokiaľ nie sú  uvedené v predchádzajúcom riadku)

      8

5

   3

8

Citácie v iných publikáciách

    11

-

   3

-

 

  1. Počet  pracovníkov na vedeckých podujatiach  (konferencie, sympózia, kongresy ,školy,  atď.)

 

 

1999

2000

2001

2002

a) v zahraničí

13

11

24

27

b) doma s minimálnou 50% zahraničnou účasťou

42

44

33

58

c) len domáce akcie

17

12

27

19

 

4. Počet  vedeckých podujatí organizovaných pracoviskom

 

                    

1999

2000

2001

2002

a) s medzinárodnou účasťou

1

1

-

3

b) domáce   

1

1

1

1

 

 

  1. a)  Menovitý zoznam pracovníkov, ktorí sú členmi redakčných rád zahraničných a domácich vedeckých časopisov a neperiodických publikácií (meno - názov) za roky  1999,  2000,  2001 a 2002.

 

Rok 1999 – 2002

Zastúpenie v edičných radách časopisov v zahraničí

Altaner Č.                                        Viral Immunology

                                                         Journal of Experimental and Clinical Cancer Research

Experimental Pathology and Parasitology, Bulharská akadémia vied

Folia Biologica, Praha, ČR

Nowotwory, Poľsko – od r. 2002

Babušíková O.                                Klinická onkologie, Brno, ČR

Novotný L.                                       Kuwait Pharmacy Bulletin – Managing Editor Medical

                                                         Principles and Practice – member of Editorial Board

Pleško I.                                          Klinická onkologie, Brno, ČR

                                                         Médicine, Biológie, Environment, Pávia, Taliansko

Siracký J.                                        Acta Cytologica (USA)

                                                         Klinická onkologie, Brno, ČR

Ujházy V.                                         Klinická onkologie, Brno, ČR

 

Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

Časopisy:                                      

NEOPLASMA                               Ujházy V.            šefredaktor  

                                                         Altaner Č.           člen Redakčnej rady

                                                         Siracký J.           člen Redakčnej rady

Biologia                                          Altaner Č.           člen Redakčnej rady

 

 

   b) Počet pracovníkov, ktorí boli členmi organizačných a programových výborov vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou v rokoch 1999 , 2000, 2001  a 2002 (zahrnúť do roku, v ktorom sa podujatie konalo).                    

 

 

Rok 1999

Comet Assay Workshop, 29.5. – 2.6.1999, Smolenice

Programový výbor: 2 osoby

Organizačný výbor: 5 osôb

 

Onkologické dni, sekcia Experimentálna onkológia, 29.9 – 1.10.1999, Bratislava

Programový výbor: 1

Organizačný výbor: 3

 

Rok 2000

DNA Repair Workshop, 9.-12.10.2000, Smolenice

Programový výbor: 3

Organizačný výbor: 3

 

Onkologické dni, sekcia Experimentálna onkológia, 27. – 29.9.2000, Bratislava

Programový výbor: 1

Organizačný výbor: 3

Histochemický deň, 11.12.2000, Bratislava

Organizačný výbor: 1

 

 

Rok 2001

Yeast as a model for mitochondria-related human disorders, 25.-26.8.2001, Praha, ČR

Programový výbor: 1

Organizačný výbor: 1

 

XXth International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, 26.-31.8.2001, Praha, ČR

Programový výbor: 1

Organizačný výbor: 1

 

Yeast as a model for mitochondria-related human disorders., Satellite Symposium to the XXth International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, 25-26.8. 2001, Praha, ČR

Programový výbor: 1 - predseda

Organizačný výbor: 1

 

Comet Assay Workshop, 22.-24.7.2001, Ulm, Nemecko

Programový výbor: 1

 

Onkologické dni, sekcia Experimentálna onkológia, 27. – 29.9.2001, Bratislava

Programový výbor: 1

Organizačný výbor: 3

 

Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry, 25. – 27.10.2001, Bratislava

Organizačný výbor: 1

 

Rok 2002

Švédsko –- Slovenské pracovné stretnutie, 21. – 24.9.2002, Bratislava

Programový výbor: 2

Organizačný výbor: 3

 

 

Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, 21. – 23.10.2002, Bratislava

Programový výbor: 5

Organizačný výbor: 5

 

Onkologické dni, sekcia Experimentálna onkológia, 26.9 – 28.9.2002, Bratislava

Programový výbor: 1

Organizačný výbor: 3

 

Koordinačná porada 5.RP QLRT 2000-00091 rozšírenú o nezávilého experta, prof. M. Kirch-Volders, a zástupcu grantovej komisie EU, dr. Callum Searle. Stretnutie sa konalo v Kongresovom centre Smolenice, 20. – 23.6.2002

Organizačný výbor: 3

 

 

 

d)      Menovitý zoznam  expertov 5.   RP.

 

Prof. RNDr. Jordan KOLAROV, DrSc.      člen Expert Evaluators Panel for Qol Maria Curie Individual Fellowships

Doc. Ing. Čestmír ALTANER, DrSc.         člen Vedeckej rady programu INTAS

 

 

6. a) Menovitý zoznam pracovníkov, ktorí získali čestné členstvo a členstvo na základe voľby alebo výberového konania v medzinárodných vedeckých organizáciách a spoločnostiach a vedeckých pracoviskách v zahraničí v rokoch  1999, 2000, 2001 a 2002.

 

Rok 1999-2002

Členstvo v medzinárodných vedeckých  spoločnostiach a úniách

European Association for Cancer Research (EACR) – členovia

Altaner Č.

Hunáková Ľ.

Babušíková O.

Chorváth B.

Bartošová Z.

Jakubíková J. (od r. 2002)

Bízik J.

Kirchhoff T. (do r. 2001)

Bozsakyová E. (do r. 2001)

Kúdela P. (od r. 2002)

Duraj J.

Novotný L.

Felnerová D. (do r. 2001)

Pleško I.

Frecer V.

Sedlák J.

Fridrichová I.

Slameňová D.

Gábelová A. (od r. 2000)

Ujházy V.

Hlavatý J. (od r. 2002)

Zajac V.

Horváthová E.

 

 

AACR (American Association for Cancer Research)

Novotný L.     

Union Internationale contre le Cancer (UICC) – členovia

Bartošová Z. (od r. 2001)

Bízik J. (od r. 2001)

Chorváth B.

Ujházy V.

International Academy of Cytology (USA)

Siracký J.

NY Academy of Sciences, Eurotox

Novotný L.

International Association of Cancer Registries (IACR) - Lyon, Francia

Pleško I.

European Network of Cancer Registries (ENCR) - Lyon, Francia

Pleško I.

European Institute for Ecology and Cancer (EIEC) – Pavia, Taliansko

Pleško I.

World Institute of Ecology and Cancer (WIEC) – Pavia, Taliansko

Pleško I.

DNA Repair Network – členovia

Bačová G. (od r. 2000)

Kimličková E.

Bartošová Z.

Marková E.

Brozmanová J.

Piršel M.

Fridrichová T.

Rybanská I. (od r. 2000)

Gábelová A.

Sedliaková M. (do r. 1999)

Gurský J. (od r. 2000)

Slameňová D.

Horváthová E.

Škorvaga M.

Chovanec M.

Vargová H. (do r. 2000)

Kleibl K.

 

 

 

FEBS – členovia

Gurský J. (od r. 2000)

Kleibl K.

Lábaj J. (od r. 2000)

Piršel M.

Robichová S. (od r. 2000)

Škorvaga M.

Vargová H. (do r. 2000)


 

European Environmental Mutagenesis Society (EEMS)

Bačová G. ( od r. 2000)

Gábelová A.

Horváthová E. (od r. 2000)

Slameňová D.

Česká a Slovenská spoločnosť mutagenéza vonkajším prostredím pri Čsl. biologickej spoločnosti

Bačová G. (od r. 2000)

Gábelová A.

Horváthová E. (od r. 2000)

Lábaj J. (od r. 2002)

Lazarová M. (od r. 2002)

Robichová S. (od r. 2000)

Slameňová D.

Valovičová Z. (od r. 2002)

 

Genetická spoločnosť Gregora Mendela

Bozsakyová E.

Dudáš A. (od r. 2000)

Chalupa I.

Piršel M.

New York Academy of Sciences

Sedliaková M. ( do r. 1999)

Československá společnosť mikrobiologická - členka

Brozmanová J.

International Collaborative Group on Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer (ICG-HNPCC) - členovia: 

Bartošová, Z. (od r. 2001)

Akadémia vied a umení - Salzburg, Rakúsko

Ujházy V.

 

 

     b) Menovitý zoznam pracovníkov, ktorí mali v rokoch 1999, 2000, 2001 a 2002 funkcie v medzinárodných vedeckých organizáciách a spoločnostiach (uviesť : meno organizácie - funkciu - funkčné obdobie, osobitne pre volené a delegované funkcie).

Rok 1999-2002

 

ÚEO SAV                  stále členstvo v „NCI Information Associates Program“ zahŕňa súčasne poplatok za časopis Journal of the National Cancer Institute, realizátor – National Institute of Health, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland

Altaner Č.                  EACR (European Association for Cancer Research) – člen Výkonného výboru (do r. 2000)

OECI (Organizácia Európskych onkologických ústavov) – zástupca Slovenského onkologického centra v tejto organizácii

člen Vedeckej rady Európskej onkologickej školy ESO

Babušíková O.          EACR (European Association for Cancer Research) – členka Výkonného výboru (od r. 2000)

Gábelová A.              EACR (European Association for Cancer Research) – pokladníčka za SR (od r. 2000)

                                    Councillor za Českú a Slovenskú EMS (Environmental Mutagen Sociaty) (od r. 2002)

Hunáková Ľ.              EACR (European Association for Cancer Research) – pokladníčka za SR (do r. 2000)

Piršel M.                    DNA Repair Network, koordinátor pre SR

Pleško I.                     Senior Research Associate of European Institute of Oncology, Milano, Taliansko

                            European Institute of Ecology and Cancer, Pavia, Taliansko

                            World Institute of Ecology and Cancer – Long Beach, CA, USA

Member of Research Board of Advisors of the American Biographical Institute, Raleigh, NC, USA

Siracký J.                   WHO Ženeva – expert pre klinickú cytológiu

 

 

 7. Ceny a vyznamenania za vedeckú činnosť v rokoch 1999 , 2000,  2001 a 2002.

(uviesť menovitý zoznam, osobitne domáce a zahraničné ocenenia ).

Rok 1999

Medzinárodné ocenenia 

Altaner Č.                  UICC Fellowship ICRETT

Bačová G.                  EEMS Young Scientist Fellowship

Horváthová E.           IACR Fellowship

Chovanec M.            Swedish Radiation Protection Institute grant

Kempná P.                UNESCO Venice Office-Hebrew University Youth Travel Grant

Robichová S.            UNESCO Venice Office-Hebrew University Youth Travel Grant

Ružeková Ľ.              UICC Fellowship ICRETT

                                    UNESCO Venice Office-Hebrew University Youth Travel Grant

Sokolíková B.            UNESCO Venice Office-Hebrew University Youth Travel Grant

Škorvaga M.              Exchange Visitor Program No. G-5-0111, NIH

Tomka M.                  UNESCO Venice Office-Hebrew University Youth Travel Grant

Vargová H.                Fulbright Fellowship

 

Domáce ocenenia

CENA SAV                Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť v roku 1999 kolektívu Ústavu experimentálnej onkológie SAV v zložení: Č. Altaner, O. Babušíková, I. Chalupa, B. Chorváth, K. Kleibl, M. Piršel, D. Slameňová, V. Zajac. Smolenice, Kongresové centrum SAV, 14. jún 1999.

Altaner Č.                  Zlatá medaila SAV                

Chorváth B.               Zlatá medaila J. Jessenia   

Slameňová D.           Zlatá medaila J. Jessenia     

 

Rok 2000

Medzinárodné ocenenia

Bačová G.                   Young Investigator Grant

Horváthová E.             IACR Fellowship,

Chovanec Miroslav   Royal Society/NATO Postdoctoral Fellowship Award

Robichová S.              Young Investigator Grant

Škorvaga Milan          Exchange Visitor Program No. G-5-011, NIH

Vargová Hana            Fulbright Fellowship

Domáce ocenenia

Pleško I.                       Zlatá plaketa za zásluhy v Lekárskej spoločnosti,

                                      čestné členstvo v Onkologickej spoločnosti SLS

                                      Zlatá medaila J. Jessenia

Babušíková O.            Strieborná plaketa za zásluhy v Lekárskej spoločnosti

 

Rok 2001

Medzinárodné ocenenia

Dudáš Andrej            CEA, Commissariat a l´Energy Atomique

Chovanec Miroslav  Royal Society/NATO Postdoctoral Fellowship Award

Škorvaga Milan        Exchange Visitor Program No. G-5-011, NIH

Domáce ocenenia

Brozmanová J.          Čestná plaketa Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

Pleško I.                    Cena Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2001

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti 2001

Siracká E.                  Osobnosti SAV za rok 2001

Ujházy V                    Osobnosti SAV za rok 2001

 

Rok 2002

Medzinárodné ocenenia

Bačová G.                  Post-doctoral fellow position Karolinska Institute, Sweden

Čipák Ľ.                     FEBS Youth Travel Fund

Gábelová A.              post-doctoral fellow position Centre of Excellence MEDIPRA, ČR

Gurský J.                    FEBS Youth Travel Fund

Chovanec M.            Wellcome Trust Traveling Fellowship

Jakubíková J.            Marie Currie Fellowship, IFR Norwich, GB

Lábaj J.                      ICRETT (UICC)

FEBS Youth Travel Fund

Marková E.                Swedish Fund for Research without Animal Experiments

Robichová S.                        FEBS Youth Travel Fund

 

Domáce ocenenia

Dudáš A.                    1 miesto v súťaži „Druhé ivanské dni  mladých biológov“, 20. júna 2002, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji.

 

 

 

8. Ceny a vyznamenania za vedeckopopularizačnú činnosť v rokoch, 1999, 2000,  2001 a 2002.

(uviesť menovitý zoznam, osobitne domáce a zahraničné ocenenia).

 

Altaner Č.                  Cena SAV za vedecko–popularizačnú činnosť v roku 2002

 

 

III. Pedagogická činnosť pracovníkov (zvýrazniť činnosť v zahraničí)        

  

 

1999

2000

2001

2002

prednášky (počet hodín/rok) +        

165

245

173

253

cvičenia (počet hodín/rok) +        

254

220

268

236

ročníková prax študentov (počet)

 

871

 1376

1624

vedenie dipl. prác (počet)        

 25

  23

  24

    19

vedenie semestrálnych a ročníkových prác (počet)

 

  12

     10

    10

členstvo v spoločných odborových komisiách 

  7

   9

     10

    13

členstvo v komisiách pre obhajoby DrSc. ++

6

   6

   6

      6

členstvo vo vedeckých radách  vysokých škôl

a fakúlt   doma/v zahraničí     

2/-

2/

2/

2/

+ Zahrnúť činnosť v pregraduálnej aj postgraduálnej výuke

++ uviesť menovite

 

 

 

 

Roky 1999 – 2002

Spoločné odborové komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác

            Vedný odbor onkológia 15-14-9                           Babušíková O., predsedníčka

                                                                                               Altaner Č.

                                                                                               Ujházy V.

            Vedný odbor virológia 15-11-9                             Altaner Č.

            Vedný odbor genetika 15-03-9                             Altaner Č.

                                                                                               Brozmanová J.

            Vedný odbor epidemiológia 51-06-9                   Pleško I.

            Vedný odbor chemické vedy 14-10-9                  Kolarov J.

            Vedné odbory všeobecná biológia 15-01-9       Babušíková O.

            a antropológia 15-16-9                                          

 

IV. Medzinárodné väzby pracoviska - vybrané údaje

1.      Počet pobytov v zahraničí

     

 

1999

2000

2001

2002

Pobyty v rámci centrálnych dohôd    MAD, KD, MVTS

 3

 3

 2

 5

Pobyty v rámci medziústavných  dohôd        

 

-

-

-

Ostatné pobyty        

13

11

15

29

Celkom

16

14

17

34

Z toho dlhotrvajúce pobyty (nad 1 mes.)

 9

 9

14

16

 

 

 2. Počet prijatých zahraničných pracovníkov vo vedeckej organizácií

 

 

1999

2000

2001

2002

Pobyty v rámci centrálnych dohôd  MAD, KD, MVTS    

3

1

-

 8

Pobyty v rámci medziústavných  dohôd        

-

-

-

-

Ostatné pobyty        

2

3

-

 6

Celkom

5

4

-

14

Z toho dlhotrvajúce pobyty (nad 1 mes.)      

-

-

-

-

 

 

 

 

3. Menovitý zoznam zahraničných projektov

Rok 1999

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortalita vo svete (GLOBOCAN)

GLOBOCAN - Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC Cancerbase

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC (International Agency on Research against Cancer), Lyon, trvale prebieha od r. 1995;                                                              nefinancovaný

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortality v Európe (EUROCIM)

(European Cancer Incidence and Mortality Database)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt Europe Against Cancer Programme ENCR (European Network of Cancer Registries),

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1995;             nefinancovaný

 

Incidencia zhubného ochorenia na piatich kontinentoch

(Cancer Incidence in Five Continents) Vol. VIII,

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1973, nefinancovaný

 

Európska štúdia prežívania onkologických pacientov v Európe

(EUROCARE-2 study. Survival of Cancer Patients in Europe)

Typ projektu: INCO-COPERNICUS                                   číslo projektu: PL963390

 

Sezónne hladiny dietetických antioxidantov vo vzťahu k ľudskému zdraviu; molekulárno-epidemiologická štúdia

(Seasonal dietary antioxidant levels in relation to human health; a molecular epidemiological study)

Typ projektu: INCO COPERNICUS                                   číslo projektu: PL967095

 

Hodnotenie klusterov leukémií u detí vo vybraných štátoch Európy (EUROCLUS – multicentrická štúdia)

(EUROCLUS –Collaborative study: Clustering of childhood leukaemia in Europe)

Typ projektu: INCO COPERNICUS                                   číslo projektu: PL931785

Eliminácia genotoxiciy pomocou syntetických a prirodzených antioxidantov

(Elimination of genotoxicity by means of syntetic and natural antioxidants)

Typ projektu: Projekt trilaterálnej spolupráce

 

Včasná diagnostika dedičnej formy rakoviny prsníka a vaječníkov na molekulovej úrovni

(Early diagnosis of hereditary form of breast and ovary cancer on molecular level)

Typ projektu: Projekt trilaterálnej spolupráce

 

Analýza receptorov hematopoetických rastových faktorov patologických krvných buniek

(Analysis of hematopoietic growth factor receptors on pathological blood cells)

Typ projektu: Vedecko-technická spolupráca              číslo projektu: 4412-3

 

Rok 2000

 

Nové prístupy v diagnostike a liečbe nádorov s mikrosatelitovou instabilitou

(Novel approaches towards the diagnosis and therapy of tumours with microsatellite instability)

Typ projektu: Projekt 5.RP                         číslo projektu: QLG1-CT-2000-01230

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortalita vo svete (GLOBOCAN)

GLOBOCAN - Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC Cancerbase

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC (International Agency on Research against Cancer), Lyon, trvale prebieha od r. 1995;                                                              nefinancovaný

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortality v Európe (EUROCIM)

(European Cancer Incidence and Mortality Database)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt Europe Against Cancer Programme ENCR (European Network of Cancer Registries),

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1995;             nefinancovaný

 

Automatický informačný systém o zhubnom ochorení u detí (ACCIS)

(ACCIS Programme - Automated Childhood Cancer Information System)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt,

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 2000;            nefinancovaný

 

Incidencia zhubného ochorenia na piatich kontinentoch

(Cancer Incidence in Five Continents) Vol. VIII,

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1973,             nefinancovaný

 

Európska štúdia prežívania onkologických pacientov v Európe

(EUROCARE-3 study. Understanding the reasons for cancer patients´ survival differences in Europe.)

Typ projektu: Biomed I. Programme                    číslo projektu: ERB IC-CT98-0205

 

Eliminácia genotoxicity a vývojovej toxicity vplyvom syntetických a prírodných antioxidantov

(Elimination of genotoxicity and developmental toxicity by synthetic and natural antioxidants)

Typ projektu: Projekt trilaterálnej spolupráce

 

Včasná diagnostika dedičnej formy rakoviny prsníka a vaječníkov na molekulovej úrovni

(Early diagnosis of hereditary form of breast and ovary cancer on molecular level)

Typ projektu: Projekt trilaterálnej spolupráce

 

Vývoj retrovírusovej prototypovej DNA vakcíny na prevenciu infekcií komplexnejšími retrovírusmi

(Development of retrovirus prototype DNA vaccine for prevention of infections with more complex retroviruses)

Typ projektu: FIRCA GRANT                                             číslo projektu: 1 R03 TW01217-01

 

Cytokinové a chemokinové receptory v patogenezi a patofyziologii krevních malignit

(Cytokine and chemokine receptors in pathogenesis and pathophysiology of blood malignacies)

Typ projektu: Vedecko-technická spolupráca 

 

Detekcia mutácií génu BRCA2 vo vybratých rodinách s familiárným výskytom rakoviny prsníka

(Detection of BRCA2 gene mutations in selected families with familiar presence of breast cancer)

Typ projektu: Vedecko-technická spolupráca

 

Rok 2001

 

Nové prístupy pri diagnostike a liečbe nádorov s mikrosatelitovou instabilitou

(Novel approaches  towards the diagnosis  and therapy of tumours with microsatellite instability)

Typ projektu: projekt 5.RP                                     číslo projektu: QLG1-CT-2000-012130

 

Vplyv PAH-ov v životnom prostredí na exogénne a endogénne poškodenie DNA

(Effects of PAHs in environmental pollution on exogenous and endogenous damage to DNA)

Typ projektu: projekt 5.RP                                                 číslo projektu: QLRT 2000-00091

 

Európska štúdia prežívania onkologických pacientov v Európe

(EUROCARE-3 study. Understanding the reasons for cancer patients´ survival differences in Europe.)

Typ projektu: Biomed I. Programme                                číslo projektu: ERB IC-CT98-0205

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortalita vo svete (GLOBOCAN)

GLOBOCAN - Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC Cancerbase

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC (International Agency on Research against Cancer), Lyon, trvale prebieha od r. 1995;                                                              nefinancovaný

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortality v Európe (EUROCIM)

(European Cancer Incidence and Mortality Database)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt Europe Against Cancer Programme ENCR (European Network of Cancer Registries)

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1995;             nefinancovaný

 

Evidencia počtu žijúcich pacientov so zhubnými nádormi v Európe

(EUROPREVAL Study – Prevalence of Cancer Incidence in Europe)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 2001;             nefinancovaný

 

Automatický informačný systém o zhubnom ochorení u detí (ACCIS)

(ACCIS Programme - Automated Childhood Cancer Information System)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt, koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 2000;                                                                                                                  nefinancovaný

 

Incidencia zhubného ochorenia na piatich kontinentoch

(Cancer Incidence in Five Continents) Vol. VIII,

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1973; nefinancovaný

 

Dizajn, stanovenie štruktúty a testovanie protinádorovej a antimikrobiálnej aktivity peptidov

(Rational design structure determination and activity testing of anticancer and antimicrobial peptides)

Typ projektu: bilaterálny projekt                                       číslo projektu: 9/06/Bt/00

 

Vývoj retrovírusovej prototypovej DNA vakcíny na prevenciu infekcií komplexnejšími retrovírusmi

(Development of retrovirus prototype DNA vaccine for prevention of infections with more complex retroviruses)

Typ projektu: bilaterálny projekt                           číslo projektu: 1 R03 TW01217-01

 

Cytokinové a chemokinové receptory v patogenezi a patofyziologii krevních malignit

(Cytokine and chemokine receptors in pathogenesis and pathophysiology of blood malignacies)

Typ projektu: Vedecko-technická spolupráca 

 

Prežívanie starších onkologických pacientov v Európe – klinické, sociálne a ekonomické determinanty (Cancer survival in European elderly patients and clinical, social, and economic determinants)

Typ projektu: bilaterálny projekt                           číslo projektu: SI2.12661505F02

 

Detekcia mutácií génu BRCA2 vo vybratých rodinách s familiárným výskytom rakoviny prsníka

(Detection of BRCA2 gene mutations in selected families with familiar presence of breast cancer)

Typ projektu: Vedecko-technická spolupráca

 

 

 

Rok 2002

Nové prístupy pri diagnostike a terapii nádorov s mikrosatelitovou instabilitou.

(Novel approaches towards the diagnosis and therapy of tumours with microsatellite instability)

Typ projektu: 5. RP                                                   číslo projektu QLG1-CT-2000-01230

Vplyv PAH-ov v životnom prostredí na exogénne a endogénne poškodenie DNA

(Effects of PAHs in environmental pollution on exogenous and endogenous damage to DNA)

Typ projektu: 5. RP                                       číslo projektu QLRT-2000-00091

 

Cytogenetické biomárkery a riziko onkologického ochorenia

(Cytogenic Biomarkers and Human Cancer Risk)

Typ projektu: 5. RP                                                   číslo projektu QLK4-CT 2002-02831

 

Integrácia Ústavu experimentálnej onkológie v Bratislave do siete európskych onkologických ustanovizní

(Integration of the Cancer Research Institute in Bratislava into Network of the European Cancer esearch Facilities)

Typ projektu: 5.RP (Centre of Excellence)             číslo projektu: QLAM-2001-00394

nefinancovaný

 

Európska štúdia prežívania onkologických pacientov v Európe

(EUROCARE-3 study. Understanding the reasons for cancer patients´ survival differences in Europe.)

Typ projektu: Biomed I. Programme                    číslo projektu: ERB IC-CT98-0205

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortalita vo svete (GLOBOCAN)

GLOBOCAN - Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC Cancerbase

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC (International Agency on Research against Cancer), Lyon, trvale prebieha od r. 1995;                                                              nefinancovaný

 

Databáza incidencie zhubných nádorov a mortality v Európe (EUROCIM)

(European Cancer Incidence and Mortality Database)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt Europe Against Cancer Programme ENCR (European Network of Cancer Registries)

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1995;             nefinancovaný

 

Evidencia počtu žijúcich pacientov so zhubnými nádormi v Európe

(EUROPREVAL Study – Prevalence of Cancer Incidence in Europe)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 2001;             nefinancovaný

 

Automatický informačný systém o zhubnom ochorení u detí (ACCIS)

(ACCIS Programme - Automated Childhood Cancer Information System)

Typ projektu: multilaterálny EU projekt,

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 2000;            nefinancovaný

 

Incidencia zhubného ochorenia na piatich kontinentoch

(Cancer Incidence in Five Continents) Vol. VIII,

Typ projektu: multilaterálny EU projekt

Projekt je koordinovaný IARC Lyon, trvale prebieha od r. 1973;             nefinancovaný

 

Vývoj retrovírusovej prototypovej DNA vakcíny na prevenciu infekcií komplexnejšími retrovírusmi

(Development of retrovirus prototype DNA vaccine for prevention of infections with more complex retroviruses)

Typ projektu: FIRCA GRANT                                              číslo projektu: 1 R03 TW01217-01

 

Štrukturálne-funkčná analýza hlodavčieho transkripčne-reparačného tumor-supresorového proteínu XPB/ERCC3

(Structure-function analysis of the XPB/ERCC3 transcription-repair tumor-suppressor protein)

Typ projektu: bilaterálny projekt                                       číslo projektu: 031/2001

 

Cytokinové a chemokinové receptory v patogenezi a patofyziologii krevních malignit

(Cytokine and chemokine receptors in pathogenesis and pathophysiology of blood malignacies)

Typ projektu: Vedecko-technická spolupráca

 

Dizajn, stanovenie štruktúry a testovanie aktivity protinádorových a antimikrobiálnych peptidov

(Rational design, structure determination and activity testing of anticancer and antimicrobial peptides)

Typ projektu: bilaterálny projekt                                       číslo projektu: 9/06/Bt/00

 

Štúdium antimutagénnych účinkov glukánov in vitro in vivo

(In vitro and in vivo studies on the antimutagenic properties of glucans)

Typ projektu: bilaterálny projekt                                       číslo projektu: 39s4

 

 

V.

Význam organizácie pri rozvíjaní výskumnej základne jednotlivých oblastí vied, vytvorené zbierky materiálov a prameňov, databáz, bibliografie, komparatívne materiály a pod.- činnosť za roky 1999,  2000, 2001 a 2002.

Ústav je dlhoročným členom Organizácie európskych onkologických ústavov (OECI), ktorá koordinuje onkologický výskum v Európe. Členstvo v OECI je výberové. Ústav má bohatú medzinárodnú spoluprácu s renomovanými svetovými pracoviskami a organizáciami. Ústav úzko spolupracuje s medzinárodnou Úniou boja proti rakovine (UICC), so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) hlavne pri sledovaní vývoja chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory. Vedeckí pracovníci ústavu spolupracujú s vedcami z USA, Belgicka, Švédska, Veľkej Británie, Nórska, Fínska, Nemecka, Talianska, Holandska, Francúzska, Brazílie, Rakúska a Švajčiarska. Spolupráca sa realizuje formou pracovných stáži a spoločných bilaterálnych a multilaterálnych grantových projektov. Vďaka bohatej spolupráci, pracovníci Ústavu sa aktívne zapojili aj do 6. Rámcového programu formou Expression of Interest (5) a návrhmi projektov spolupráce (10). V prvej výzve 6.RP bolo podaných 5 multilaterálnych projektov (4 integrované projekty, 1 siete excelentnosti), avšak žiaden z projektov neuspel.

Na Ústave sa s celoslovenskou pôsobnosťou vykonávajú detekcie predispozícií k niektorým typom nádorového ochorenia u pacientov a suspektných rodín. Všetky dostupné údaje sa stali základom pre vypracovanie elektronickej databazy rizikovych osôb s podozrenim na hereditarnu formu ochorenia. Tento celoslovensky register po zavedení do klinickej praxe bude veľkým prínosom pre adekvátnu lekársku starostlivosť o pacientov, ako i pre prevenciu u asymptomatických členov postihnutých rodín. Rovnako bude poskytovať udaje o výskyte, klinických a genetických charakteristikách vybraných hereditárnych onkologických ochorení.

Ústav úzko spolupracuje s onkologickými klinikami pri fenotypizácii krvných malignít s cieľom zlepšiť diagnostické možnosti pri detekcii minimálnej reziduálnej choroby.

Ústav spracováva a archivuje epidemiologické údaje o chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory z celého územia SR od roku 1968. Detailne údaje v tejto unikátnej databáze slúžia na porovnávacie štúdie týkajúce sa incidencie a mortality na zhubné nádory s inými europskými databázami.

Ústav taktiež úzko spolupracuje s medzinárodnou organizáciou IARC (International Agency for Research on Cancer, Lyon) a je zapojený do viacerých multilaterálnych programov (Erocare 2, Eurocare 3, Europreval a i.) prostredníctvom Národného onkologického registra.

O vysokej úrovni výskumu na našom Ústave svedčí skutočnosť, že Ústavu je sídlom Centra excelentnosti SAV – Centrum pre molekulárnu medicínu. Ústav spolu s Národným onkologickým ústavom a Onkologickým ústavom sv. Alžbety, s ktorými dlhodobo úzko spolupracuje, vytvárajú Komplexné onkologické centrum na Slovensku.

Na ústave sú vytvorené a trvalo udžiavané zbierky rôznych živočíšnych bunkových línií, ľudských nádorových línií, niektorých vírusov, baktérií a kvasiniek.

               

VI.

a) Prínos vedeckej organizácie pre funkčnosť spoločenského a kultúrneho systému, vrátane jeho prínosu v oblasti vedeckého poradenstva (expertízy a ankety). v r. 1999, 2000, 2001 a 2002 konkrétne počty).

 

Rok 1999-2002

Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, prezidentskej kancelárie a pod.

Pleško I.         člen komisie pre lekárske vedy MZ SR

Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a miestne samosprávne orgány

Altaner Č.      expert pre výskumné zámery v onkológii pre MZ ČR a MŠ ČR

Gábelová A.  vypracovala štandardný operačný postup (SOP) pre metódu jednobunková gélová elektroforéza pre potreby hygienických staníc, výskumných ústavov a vysokých škôl v ČR (r. 2001)

Gábelová A.  expertíza materiálu OECD „Detailed Review Paper on Non-Genotoxic Carcinogens Detection“

Slameňová D.expertíza materiálu OECD „Detailed Review Paper on Non-Genotoxic Carcinogens Detection“

Pleško I.         pripravuje expertízne správy pre MZ SR, Národné centrum podpory zdravia, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Ústav preventívnej a klinickej medicíny.

                        spolupracuje pri zbere, ukladaní a analýzach údajov pre Národný onkologický register SR, vrátane vydávania ročných prehľadov o incidencii zhubných nádorov v SR.

                        prípravuje správy o incidencii zhubných nádorov pre celoštátne štatistické prehľady, ktoré publikuje Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave (MZ-SR).

                        pripravuje metodické pokyny pre Slovenskú národnú radu.

                        spolupracuje pri poskytovaní údajov pre medzinárodné zdravotné organizácie (WHO, IARC).

                        analyzuje a robí prehľady pre lokálne zariadenia štátnej správy.

Členstvo a funkcie v národných komitétoch

Ujházy V.       člen Slovenskej akademickej spoločnosti

Pleško I.         člen Grémia národných koordinátorov priorít a programov Národného programu podpory zdravia SR

Členstvo v orgánoch SAV, VEGA a pod.

Altaner Č.                  člen Vedeckého kolégia SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku

Babušíková O.          členka Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy

                                    členka komisie VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy

členka Akreditačnej komisie pre akreditáciu II. oddelenie SAV pre lekárske vedy (do r. 1999)

Brozmanová J.          členka komisie VEGA pre molekulovú a bunkovú biológiu (do 30.4.2002)

Kleibl. K.                    vedecký sekretár II. oddelenia SAV (do r. 1999)

Piršel M.                    člen komisie VEGA pre molekulovú a bunkovú biológiu (od 30.4.2002)

Ujházy V.                   člen Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy

Hlubinová K.             členka Bytovej komisie UP SAV

Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach 1999-2002

Babušíková O.          Slovenská imunologická spoločnosť SLS, členka Výboru (do r. 2000)

Klobušická M.          Slovenská histo- a cytochemická spoločnosť SAV, členka Výboru

Bozsakyová E.         Slovenská onkologická spoločnosť SLS, Sekcia pracovníkov

                                    s tkanivovými kultúrami, členka Výboru (do r. 2000)

Hlubinová K.             Slovenská onkologická spoločnosť SLS, Sekcia pracovníkov s tkanivovými kultúrami, členka Výboru

Chalupa I.                 Slovenská onkologická spoločnosť -Sekcia pracovníkov s tkanivovými kultúrami - predseda Sekcie

Siracký J.                  Spoločnosť patológov SLS – Sekcia pre klinickú cytológiu, predseda Sekcie

Ujházy V                    Slovenská akademická spoločnosť - člen

 

Slovenská lekárska spoločnosť – členovia 1999-2002:

Altaner Č.

Babušíková O.

Gábelová A.

Hlubinová K.

Horváthová E.

Chalupa I.

Slameňová D.

Ujházy V.


Ostatné (1999-2002)

Nadácia výskum rakoviny

 

Klobušická M.             prezidentka

Bizik J.                         viceprezident

Chudějová E.              správkyňa    

Brozmanová J.           členka Správnej rady

Gábelová A.                členka Správnej rady (do r. 2001)

Hrušovská Ľ.               členka Správnej rady (od r. 2001)

Marková E.                  členka Správnej rady (od r. 2001)

Osvaldová O.              členka Správnej rady (do r. 2001)

Schwarczová Z.          členka Správnej rady (od r. 2001)

Sedlák J.                     člen Správnej rady

Šabová Ľ.                    členka Správnej rady

Zajac V.                       člen Správnej rady

Hlubinová K.               členka Dozornej rady         

Jakubíková M.            členka Dozornej rady

Rauko P.                     člen Dozornej rady (do r. 2001)

Bartošová Z.               členka Dozornej rady (od r. 2001)

 

Liga proti rakovine SR:

Ujházy V.                     viceprezident

                                      člen Vedeckej rady

Altaner Č.                    člen Vedeckej rady

                                                  člen Generálnej rady

 

Ujházy V.                     Spoločnosť pre podporu kritického myslenia - člen

Pleško I.                       predseda Protifajčiarskej komisie

 

 

 

 b) Vedeckopopularizačná činnosť (tlač, rozhlas, televízia, popularizačnovedecké prednášky - uviesť len počty ).

Rok 1999

Prednášky:                   3

Príspevky v tlači:        25

Príspevky v rozhlase: 6

Príspevky v televízii      3

Tlačové besedy            2

„Deň otvorených dverí ÚEO SAV“ – priblíženie výskumu širokej verejnosti

 

Rok 2000

Prednášky:                    4

Príspevky v tlači:        29

Príspevky v rozhlase:  9

Príspevky v televízii     12

Tlačové besedy             5

Preklad knihy             Robert A. Weinberg: One renegade cell" (Jediná odrodilá bunka), ktorá popularizuje problematiku rakoviny

Monografia, 33 str., 2000     Siracký J. „10 rokov Ligy proti rakovine SR“

 

Rok 2001

Prednášky:                 10

Príspevky v tlači:        20

Príspevky v rozhlase:  8

Príspevky v televízii     4

Tlačové besedy           3

„Deň otvorených dverí ÚEO SAV“ – priblíženie výskumu širokej verejnosti

 

Rok 2002

Prednášky:                    3

Príspevky v tlači:           8

Príspevky v rozhlase: 3

Príspevky v televízii      6

Tlačové besedy            2

Altaner Č.      II. vydanie knihy „Bunková a molekulárna biológia rakoviny“

Siracký J.       kniha „Návraty – Spomienky MUDr. J. Sirackého“

 

e)      Tvorba hesiel (počet) pre encyklopédie, slovníky:  doma/ v zahraničí.

-

 

VII.

Komerčne orientované aktivity vedeckej organizácie v r. 1999, 2000, 2001 a 2002 s prínosmi z hľadiska získavania mimorozpočtových zdrojov (tržby a hospodársky výsledok, príjmy v Sk.) Uvedú príspevkové aj rozpočtové vedecké organizácie, podľa partnerskej organizácie s uvedením riešenej úlohy, odpredaných výrobkov a p. a spôsobom ich využitia.

Rok 1999-2002

 

Ústav nemal a nemá komerčné aktivity.

Pracovníci ÚEO SAV sa však aktívne zúčastňovali na tlačových besedách organizovaných Nadáciou výskum rakovinyLigou proti rakovine s cieľom zrozumiteľnou formou priblížiť širokej verejnosti význam vedy a výskumu pre ľudí.

Vďaka verejným zbierkam, ktoré organizovala Nadácie výskum rakoviny na podnet pracovníkov nášho Ústavu, sa podarilo získať finančné prostriedky, ktoré boli použité na zakúpenie špičkových prístrojov:

Rok 2000: príspevok na zakúpenie automatického sekvenátora DNA

Rok 2001: príspevok na zakúpenie prietokového cytometra

Rok 2002: príspevok na zakúpenie real time PCR

Finančné prostriedky získané z „Behu Terryho Foxa“ poskytuje pravidelne Liga proti rakovine, organizátor podujatia, Ústavu na zakúpenie vedeckých časopisov.

Vďaka cestovným grantom, ktoré každoročne Nadácia výskum rakoviny udeľuje, sa mohli viacerí vedeckí pracovníci Ústavu zúčastniť prestížnych medinárodných konferencií v zahraničí, kde prezentovali svoje výsledky.

 

VIII.

Doplňujúce informácie

(Uveďte ďalšie závažné informácie pre akreditáciu, charakterizujúce vedeckovýskumnú činnosť a efektivitu vedeckej organizácie, napr. vytvorenie nových vedeckých škôl, originalitu prínosu vedeckej organizácie, unikátnosť výsledkov, doškolovacie kurzy k atestáciam,  spoločné katedry a pracoviská s VŠ , reštrukturalizácia vedeckej organizácie od predchádzajúcej akreditácie z hľadiska výskumného zamerania, či predsedom spoločnej odborovej komisie, resp. predsedom  komisie pre obhajoby DrSc.   je pracovníkom vedeckej organizácie, či vedecká organizácia je jediným školiacim pracoviskom v danom vednom odbore na Slovensku a pod. ).

Ústavu je dlhodobo priznané právo na konanie doktorandského štúdia a dizertačných skúšok v študijnom odbore Genetika a Onkológia. Ústav je jediným školiacim pracoviskom na Slovensku v odbore onkológia. Vedecká pracovníčka Ústavu, MUDr. Oľga Babušíková, DrSc. je predsedníčkou Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore Onkológia a Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. je jej podpredsedom. RNDr. Miroslav Piršel, CSc. je podpredsedom Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore genetika.

Mnohí vedeckí pracovníci ústavu pôsobia ako členovia Spoločných odborových komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác (15-03-9 Genetika, 15-14-9 Onkológia, 14-10-9 Biochémia, 15-11-9 Virológia, 15-15-9 Imunológia, 51-06-9 Epidemiológia) a Spoločných odborových komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác.

Okrem toho sa pracovníci Ústavu každoročne podieľajú na odbornom vedení diplomových prác, oponovaní diplomových, doktorandských a doktorských prác doma i v zahraničí, oponovaní vedeckých článkov, domácich a zahraničných projektov. Pracovníci nášho ústavu prednášajú špecializované prednášky a cvičenia z oblasti onkológie, genetiky a molekulárnej biológie pre poslucháčov stredných a vysokých škôl a poslucháčov postgraduálnych štúdií.

Ústav úzko spolupracuje s Lekárskou fakultou UK (Ústav lekárskej biológie, Ústav lekárskej patológie), Prírodovedeckou fakultou UK (Katedra biochémie, Katedra genetiky, Katedra molekulárnej biológie, Katedra mikrobiológie a virológie, Katedra fyziológie rastlín) s Farmaceutickou fakultou UK, Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU (Katedra biochémie a mikrobiológie), Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave (Katedra chémie ).

V rámci medzinárodného projektu IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) študenti z rôznych krajín Európy každoročne absolvujú krátku pracovnú stáž na našom ústave.

Mnohí vedeckí pracovníci ústavu sú riadnymi členmi medzinárodných vedeckých spoločností. Osem vedeckých pracovníkov ústavu má funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach (EACR, EEMS) a Vedeckých radách medzinárodných programov (INTAS, ESO, OECI). Naši vedeckí pracovníci pôsobia v redakčných radách 9 medzinárodných vedeckých časopisov, z ktorých osem je zahraničných.

 

 

 

V Bratislave dňa 29. 9. 2003.

 

 

 

––––––––––––––––––––––––        –––––––––––––––––––            –––––––––––––––––––––

predsedkyňa VR ÚEO SAV           vedecká  tajomníčka                   riaditeľ ÚEO SAV