englishslovensky

Interakcia ľudských mezechýmových kmeňových buniek odvodených z tukového tkaniva s ľudskými nádorovými bunkami

V rámci projektu charakterizácie bunkových interakcií ľudských mezenchýmových kmeňových buniek odvodených z tukového tkaniva (huMSC) a nádorových bunkových línií sme v pokusoch in vitro pozorovali stimuláciu proliferácie nádorových buniek bunkových línií HT-29, HCT-116, MDA-MB-231, MDA-MB-361 a MG-BA-42. Táto podpora bunkovej proliferácie sa dá pozorovať nielen pri priamej kokultivácii zmesi buniek, ale aj pri použití kondiciovaného média huMSC. Testy migrácie huMSC cez extracelulárnu matrix v modifikovanej Boydenovej komôrke tiež potvrdili schopnosť huMSC aktívne migrovať ku nádorovým bunkám alebo nimi kodiciovanému médiu. V priebehu prvého roku projektu sa začali experimenty na modeli nahých myší a zbieranie experimentálnych údajov s cieľom otestovať schopnosť huMSC podporovať rast nádorov in vivo.

Valid HTML 4.01 Transitional