englishslovensky

Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách in-vitro

Cieľom projektu je: 1. štandardizovať technológiu prípravy koloidných roztokov magnetických nanočastíc Fe3O4, (CoxZn1-x)Fe2O4 na báze fyziologického roztoku s definovaným rozmerom a vhodnou rozmerovou distribúciou a vhodným surfaktantom; 2. komplexná fyzikálna charakteristíka pripravených koloidných roztokov – magnetické vlastnosti, morfológia,koloidná stabilita; 3. komplexná štruktúrna charakterizácia pripravených nanokoloidných roztokov (určenie fázového zloženia, rozmeru a rozmerovej distribúcie súborov nanočastíc) 4. štúdium mechanizmu a kinetiky internalizácie nanočastíc magnetitu do ľudských buniek v závislosti od veľkosti nanočastice a použitého surfaktantu; 5. štúdium distribúcie a akumulácie NP magnetitu v subcelulárnych štruktúrach a bunkových organelách; 6. stanoviť cytotoxickú aktivitu NP magnetitu v závislosti od veľkosti NP a použitého surfaktantu; 7. zistiť kapacitu NP magnetitu narušiť integritu genetického materiálu; 8. stanoviť oxidačný status buniek, ktoré boli ovplyvnené NP magnetitu; 9. zistiť kapacitu NP magnetitu indukovať zlomy a oxidačné poškodenia DNA; 10. zistiť schopnosť NP magnetitu modulovať bunkovú signalizáciu; 11. stanoviť koreláciu medzi biologickou aktivitou (cytotoxicita, genotoxicita) a veľkosťou nanočastíc; 12. identifikovať parametre, ktoré sú kľúčové pri posudzovaní potenciálneho rizika nanočastíc.

Valid HTML 4.01 Transitional