englishslovensky

Štúdium éterických olejov a ich zložiek z hľadiska ich ochranného pôsobenia v procese iniciácie nádorového ochorenia:experimentálne systémy in vitro a ex vivo

Poškodenie DNA spojené so zmenami na genetickej úrovni je v súčasnosti považované za najvýznamnejší podnet pre iniciáciu karcinogenézy. Štúdium protektívnych účinkov prírodných látok, ktoré sa často využívajú v rôznych oblastiach nášho spoločenského života, má preto veľký význam. V rámci riešeného projektu sme biochemickými a molekulárno-biologickými metódami stanovili antioxidačný potenciál prírodných fytozlúčenín. Pomocou in vitro systémov využívajúcich ľudské bunky, riasy a rastlinné modely sme dokázali ich ochranné účinky na DNA. Protektívne účinky fytozlúčenín sme potvrdili aj ex vivo, t.j. v čerstvo izolovaných pečeňových a testikulárnych bunkách z pokusných potkanov, ktorým boli skúmané látky podávané v pitnej vode. Záverom možno konštatovať, že protektívne účinky fytozlúčenín sú založené nielen na antioxidačnom pôsobení, ale môžu súvisieť aj s vplyvom na reparáciu DNA, hladinu dôležitých enzýmov a celkový stav buniek, čím môžu podporiť obranné procesy organizmov voči civilizačných chorobám.

Valid HTML 4.01 Transitional