englishslovensky

Štúdium interakcií nádorových buniek s mezenchýmovými kmeňovými bunkami nesúcimi samovražedné gény

Porovnali sme účinnosť dvoch najčastejšie používaných systémov využívajúcich aktivujúci enzým a predliečivo: (i) tymidínkinázu vírusu Herpes simplex (HSVtk), ktorá fosforyluje ganciklovir (GCV) a (ii) syntetický fúzny gén cytozíndeamináza::fosforibozyltransferáza (CD::UPRT) aktivujúcu 5-fluorocytozín (5-FC). Zistili sme, že odpoveď na terapiu sa u jednotlivých typov buniek výrazne odlišuje. Oba systémy boli rovnako účinné len u glioblastómovej bunkovej línie 8-MG-BA, kombinácia CD::UPRT/5-FC bola účinná na melanómovú bunkovú líniu A375. Citlivosť oboch bunkových línií na CD::UPRT/5-FC systém sme znížili farmakologickou inhibíciou kľúčového enzýmu v metabolizme 5-FU – tymidilátsyntázy. Podobný efekt mala u línie A375 farmakologická inhibícia enzýmu tymidínfosforylázy. Napriek tomu, že sme dokázali medzibunkovú komunikáciu medzi bunkami A375 a terapeutickými bunkami, TK-MSC neboli schopné sprostredkovať “bystander” efekt podobne ako u HeLa buniek ktoré však nemajú schopnosť medzibunkovej komunikácie cez „gap junctions“. Táto bunková línia bola relatívne rezistentná aj voči systému CD::UPRT-MSC/5-FC. Pôsobenie TK-MSC v kombinácii s GCV malo výrazný cytotoxický účinok na bunky MDA-MB-231 odvodené od nádoru prsníka. CD::UPRT-MSC/5-FC systém zlyhal pre vysokú expresiu génu ABCC11 kódujúceho transmebránový proteín transportujúci toxické metabolity 5-FU do extracelulárneho priestoru. Transfekcia buniek MDA-MB-231 súborom malých interferujúcich RNA (siRNA) špecifických k ABCC11 významne zvýšila citlivosť buniek k tomuto systému. Ukázali sme, že medzibunková komunikácia pomocou “gap junctions”, expresia enzýmov zahrnutých v metabolických dráhach 5-FC a 5-FU ako aj prítomnosť ABC transportérov koreluje s odpoveďou nádorových buniek na pôsobenie geneticky modifikovaných MSC a predliečiva. Intrinsic properties of tumour cells have key impact on the bystander effect mediated by genetically engineered MSC. Matuskova M, Baranovicova L, Kozovska Z, Durinikova E, Pastorakova A, Hunakova L, Waczulikova I, Nencka R, Kucerova L.J Gen Med. 2012 Dec 21;14:776-87. doi: 10.1002/jgm2684

Valid HTML 4.01 Transitional