englishslovensky

Rezistencia na cisplatinu a jej modulácia u ľudských nádorových buniek ovariálneho karcinómu účinkom inhibítorov signálnych dráh a nukleárneho transkripčného faktora NF-kappaB

Inhibíciou aktivácie NF-κB, proteazómu, ako aj inhibíciou proteozomálnej ubiquitinácie, bol u chemosenzitívnych a na cisplatinu-rezistentných buniek ľudského ovariálneho karcinómu získaný presnejší obraz expresie a modulácie jednotlivých antigénov asociovaných so signálnymi dráhami apoptózy a chemorezistencie. Bolo ukázané, že u týchto buniek je rezistencia na cisplatinu asociovaná nielen so zmenami u signálnych molekúl proteómu asociovaných s apoptózou, ale aj so zmenami v lyzozomálnom kompartmente buniek, a to za aktivity lyzozomálnych transportérov zodpovedných za eflux cisplatiny z buniek. Tento proces bol modulovaný inhibíciou katalytickej aktivity proteazómu, ale nie inhibíciou ubiquitinácie proteazómu, ani inhibíciou transkripčnej aktivácie NF-κB, i.e. inhibíciou interakcie medzi RNA polymerázou a patričným promótorom prostredníctvom interakcie so subjednotkami RNA polymerázy. Tieto výsledky potvrdili efektívnosť inhibície katalytickej aktivity proteazómu v modulácii rezistencie na cisplatinu v experimentálnej chemoterapii niektorých ľudských nádorov s možnosťou klinickej aplikácie inhibície proteazómu niektorým vybranými inhibítormi aj v liečbe niektorých ľudských nádorov.

Valid HTML 4.01 Transitional