englishslovensky

Epigenetická inaktivácia vybraných génov pre reguláciu rastu, invazivity a metastázovania v diagnostike nádorov prsníka

Cieľom projektu bolo preštudovať vzťah hladiny metylácie DNA v niekoľkých s nádormi asociovaných génov a progresie nádorov prsníka použitím metódy QM-MSP. V súbore 92 nádorov prsníka sme našli stabilnú a relatívne vysokú hladinu RASSF1A metylácie, čo môže byť využité ako univerzálny nádorový marker. Menej častá, ale vysoká hladina metylácie CDH1 génu môže slúžiť na identifikáciu potenciálne metastázujúcich nádorov. V ďalšej skupine 151 pacientok s nádorom prsníka sme analyzovali metyláciu RASSF1A, ESR1, CDH1, TIMP3 a SYK génov v nádoroch, plazme a krvných bunkách. Simultánnu metyláciu v nádore a plazme sme našli u 33 pacientok, avšak v nádoroch a vzorkách plazmy sme identifikovali rôzne kumulatívne metylačné spektrá. Pozitívna korelácia medzi hladinami metylácie RASSF1A génu a % nádorových buniek prsníka s expresiou ER a PR môže upresniť prognózu hormonálnej terapie. Klinické využitie plazmy na analýzy DNA metylácie asociovanej s nádormi nie je vhodné pre nízku detekčnú senzitivitu metódy.

Valid HTML 4.01 Transitional