englishslovensky

Uplatnenie citlivých metód na predikciu citlivosti k radiácii v terapii nádorov prsnika

Získané údaje umožňujú nový pohľad na hodnotenie citlivosti k ožarovaniu pomocou analýzy reziduálnych DSB opravných fokusov. Okrem dôležitosti mechanistického štúdia DNA opravných fokusov, majú výsledky tohto projektu význam pre vyvinutie novej citlivej techniky stanovenia individuálnej citlivosti k rádioterapii u pacientov s nádorovým ochorením prsníka. Výhodou tejto metódy je potreba malého množstva buniek (10 ml intravenóznej krvi) a relatívne krátky čas pre analýzu (48 h), súčasne s uľahčením hodnotenia citlivosti k ožarovaniu za pomoci softvérovej kvantifikácie. Napriek relatívne nízkemu počtu doteraz nami analyzovaných pacientok s nádorom prsníka, naše údaje ukázali štatisticky významne zvýšenú základnú hladinu (pred rádioterapiou) 53BP1 fokusov v porovnaní so zdravými donormi. Tieto naše výsledky, ako aj nedávno publikované (Someya et al., Radiat. Res, 166, p.575-82 2006), zvyšujú význam štúdia DNA opravných fokusov s cieľom výberu jedincov, pre ktorých sú podrobnejšie vyšetrenia potrebné s ohľadom na ich zvýšenú náklonnosť k nádorovému ochoreniu prsníka. Náš výskum by mohol v prípade sledovania štatisticky signifikantne významného súboru pacientok vyústiť k potenciálnemu využitiu skúmanej techniky na predikciu individuálnej citlivosti k ožarovaniu a optimalizáciu rádioterapie nádorov.

Valid HTML 4.01 Transitional