englishslovensky

Úloha nukleárneho faktora - 1 v rastovo regulovanej expresii ľudského ANT2 génu

Na základe predchádzajúceho štúdia promótora ľudského ANT2 (translokátor adenínových nukleotidov 2) génu sme popísali novú interakciu medzi transkripčnými faktormi NFI a Smad. Imunoprecipitačná analýza jadrového extraktu z diploidných buniek so zastaveným rastom ukázala, že NFI je súčasťou komplexu NFI-Smad4-Sp3. V rastúcich bunkách sa tento komplex rozpadá. V súlade s úlohou Smad proteínov dokáže TGF-beta (transforming growth factor-beta) reprimovať transkripciu ANT2 génu. Fyzická interakcia NFI izoforiem so Smad proteínmi bola potvrdená pomocou GST-pulldown. Vytvorili sme purifikačnú stratégiu pre rekombinantné NFI proteíny. Fúzne proteíny boli exprimované v detekovateľných množstvách, nachádzajú sa však vo veľkej miere v nerozpustnej forme. Vytvorená purifikačná stratégia pozostáva z trojitej afinitnej chromatografie a zahŕňa Heparin-Sepharose, IMAC a glutation afinitnú chromatografiu. Izolované rekombinantné NFI proteíny sú funkčne aktívne a vhodné pre ďalšie proteomické štúdium.

Valid HTML 4.01 Transitional