englishslovensky

Ďalšia in vivo charakterizácia mutantných a polymorfných DNA ligáz IV identifikovaných u LIG4 pacientoch

Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2006 - 2009

Pretože dvojvláknové zlomy DNA (DSB) môžu iniciovať procesy, ktoré vedú k mutagenéze, karcinogenéze a bunkovej smrti, ich oprava je nevyhnutná pre udržanie stability genómu a bunkovej viability. Hlavná dráha pre opravu DSB v cicavcoch je nehomologická rekombinácia, v ktorej hrá kľúčovú úlohu komplex DNA ligáza IV/XRCC4 (LX). Nedávno boli identifikovaní piati LIG4 pacienti, z ktorých každý má hypomorfnú mutáciu v DNA ligáze IV a jeden z nich má dva associvané polymorfizmy. Všetky mutantné a polymorfné zmeny už boli charakterizované in vitro, hoci in vivo údaje sú skôr limitované v dôsledku nedostatku citlivých in vivo metód v cicavcoch. Máme v pláne ďalej chrakterizovať vplyv mutantných a/alebo polymorfných zmien na funkciu LX in vivo. Toto bude dosiahnuté heterológnou expresiou mutantných a/alebo polymorfných LX v S. cerevisiae a monitoringom účinnosti a presnosti opravy DSB v dobre definovaných systémoch. Mimoto bude sledovaný vplyv mutantných a/alebo polymorfných LX na chromozomálnu instabilitu.

viac informáciíPublikácie

Valid HTML 4.01 Transitional