englishslovensky

Epitelovo-mezenchymálny prestup v in vitro modeli nádorových kmeňových buniek karcinómu mliečnej žľazy

Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2006 - 2009

Predkladaný projekt je zameraný primárne na proces EMT v in vitro modeli nádorových kmeňových buniek z karcinómu mliečnej žľazy. Z vlastností kmeňových buniek vyplýva, že táto populácia je terapeutickým cieľom a EMT je integrálnou súčaťou invazívneho a metastatického procesu. Nedávne zistenia o možnosti izolácie CSC z permanentných bunkových línií a existujúca spolupráca s oddelením patológie OÚSA dovoľuje prepojiť laboratórne zistenia s ich overením na archívnom materiáli, čím sa aj posilní onkologický translačný výskum na Slovensku. V experimentálnej časti sú zahrnuté pracovné skupiny, ktoré majú dlhodobú skúsenosť s navrhovanými analýzami a tento projekt predstavuje vzájomné prepojenie ich doterajších aktivít.

Terminologický slovníček
EMT (z anglického epithelial to mesenchymal transition) označuje proces trandiferenciácie epitelových buniek na bunky mezenchýmové, ktorý sa uskutočňuje počas embryonálneho vývoja.
Tumorigenéza - vznik, vývoj a tvorba nádoru.
Epitel - krycie tkanivo pozostávajúce z jednej alebo viacerých vrstiev tesne susediacich buniek, s minimálnym medzibunkovým priestorom, ktoré pokrýva vnútorné a vonkajšie povrchy tela a jeho orgánov.
Mezenchým - spojivové tkanivo, ktoré sa vyvinulo z embryonálneho mezodermu a je základom pre kostrové a spojivové tkanivá ako aj hematopoézu.
Karcinóm - zhubný (malígny) nádor pôvodom z epitelu.


Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional