englishslovensky

Kvasinky Kluyveromyces lactis ako nastroj na studium mechanizmu cytoxicity indukovanej Bax proteinom: uloha aktin vazbovych proteinov a metabolizmu laktatu

Vedúci projektu: Ľudmila Šabová
Trvanie projektu: 2007 - 2009

Projekt je pokračovaním štúdia mechanizmu pôsobenia pro-apoptotických proteínov na modelovom organizme-kvasinke K.lactis. Naše predchádzajúce výsledky naznačili, že toxický účinok Bax proteínu v kvasinkách nie je založený len na indukcii masívneho oxidačného stresu v dôsledku inzercie tohto proteínu do mitochondriálnej membrány. Ukázali sme, že aj v respiračne deficientných mutantoch K.lactis, v ktorých po expresii Baxu nedochádza k signifikantnému zvýšeniu produkcie ROS, má Bax toxický efekt. Nedávno publikované práce dokumentovali vzťah medzi zmenami aktínového cytoskeletu a apoptózou, ako aj medzi zmenami aktínového cytoskeletu a starnutím bunky. Cieľom projektu bude objasniť úlohu dvoch potenciálne aktín väzbových proteínov Oye (old yellow enzyme) a Dld2 (D-laktát dehydrogenáza) v bunkovej smrti indukovanej expresiou Bax proteínu a zároveň objasniť ich fyziologickú funkciu v bunke.

Valid HTML 4.01 Transitional