englishslovensky

Chemoterapia, viacnásobná resistencia na protinádorové látky, modulácia rezistencie a vzťah týchto procesov k programovanej smrti u ľudských nádorových buniek

Vedúci projektu: Jozef Duraj
Trvanie projektu: 2007 - 2009

Cieľom predkladaného projektu je: A. In vitro analýza účinkov a mechanizmov pôsobenia vybraných klinicky aktuálnych protinádorových a chemopreventívnych látok na senzitívne a viacnásobne („multidrug“) rezistentné ľudské nádorové bunky leukémií, melanómov a karcinómov s definovanými mechanizmami viacnásobnej rezistencie B. Metódami prietokovej cytometrie, biochemickými a imunochemickými technikami sledovať niektoré kľúčové procesy reakcie nádorových buniek na zvolené chemoterapeutiká a chemopreventívne látky - proliferáciu, bunkový cyklus, expresiu a aktivitu transportných i netransportných proteínov plazmatických membrán nádorových buniek (transmembránové a mitochodriálne receptory bunkovej programovanej smrti), sledovať signálne dráhy po pôsobení zvolenými protinádorovými a chemopreventívnymi látkami (jednotlivo ako aj ich kombináciami) v procese viacnásobnej rezistencie a inhibície/reverzie/modulácie rezistencie a apoptózy C. Získané výsledky vyhodnotiť a korelovať s klinickými údajmi u zodpovedajúcich nádorov in vivo

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional