englishslovensky

Cytogenetické monitorovanie odpovede buniek pacientiek s karcinómom krčka maternice na ožiarenie z pohĺadu predikcie úspešnosti rádioterapie

Vedúci projektu: Ivan Chalupa
Trvanie projektu: 2007 - 2009

Zámerom projektu je cytogenetické monitorovanie odpovede normálnych nenádorových a nádorových buniek pa- cientiek s karcinómom kŕčka maternice na ožiarenie X-lúčmi, s cieľom využiť získané výsledky ako predikčný fak- tor úspešnosti rádioterapie u jednotlivých subjektov. Okrem priamej odpovede buniek na ožiarenie, hodláme sledo- vať aj veľkosť ich adaptívnej odpovede, zmeny ich expresného profilu metódou komparatívnej hybridizácie expri- movaných sekvencií (comparative expressed sequence hybridization – CESH), inducibilitu „bystander“ efektu a genómovej instability (radiation-induced genomic instability – RIGI) medzi nenádorovými a nádorovými bunkami a zmeny v ich klonogenite.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional