englishslovensky

Metylácia DNA v hereditárnych a sporadických karcinómoch kolorekta s defektom v mismatch oprave

Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2007 - 2009

Pri štúdiu tumorigenézy sa okrem genetických zmien stále výraznejšie dostávajú do pozornosti epigenetické alterácie ako sú: metylácie a deacetylácie histónov, metylácie promotorov tumor supresorových génov, ktoré spolu so zmenenou štruktúrou chromatínu môžu ovplyvňovať reguláciu expresie génov. V aktuálnym témam v onkologickom výskume patrí hypermetylácia DNA v promotoroch tumor supresorových génov. V kolorektálnych tumoroch je tento mechanizmus častou epigenetickou príčinou inhibície expresie MLH1 génu. V nádorových bunkových líniách bola potvrdená arteficiálna hypermetylácia promotorov, preto analýzy karcinómov pacientov sú považované za hodnotnejšie aj napriek metodickým obmedzeniam. Cieľom predloženého projektu pomocou analýz DNA od pacientov s karcinómami kolorekta identifikovať lokalizáciu a denzitu metylovaných CpG dinukleotidov v promotore mismatch opravného génu MLH1, ktoré sú esenciálne pre inhibíciu expresie tohto génu so zameraním na predpokladané väzobné miesta pre transkripčné faktory. Vyradenie mismatch opravy budeme hodnotiť prítomnosťou mikrosatelitovej instability a absencie relevantného proteínu v nádore pri zohľadnení prítomných genetických alterácií v génoch MLH1 a MSH2. Sekvenovaním každej alely pomocou klonovacích techník chceme objasniť, či pri parciálnej metylácii ostáva aspoň jedna alela nemetylovaná, teda funkčná, alebo je bialelicky metylovaná len časť buniek v heterogénnom tkanive nádoru. V našom súbore pacientov chceme overiť, či globálna a MLH1 špecifická hypermetylácia DNA spoľahlivo odlíši sporadické nádory kolorekta s MSI fenotypom od hereditárnych, aby mohli byť takíto pacienti vylúčení z procesu molekulárnej diagnostiky Lynchovho syndrómu. Epigenetický profil nádorov, ktorý je pri karcinómoch kolorekta tvorený aj metyláciou MLH1 promotora, môže ukázať v blízkej budúcnosti diagnostický a prognostický význam, tiež úlohu pri senzitivite pacientov k terapii demetylačnými látkami.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional