englishslovensky

Využitie ľudských kmeňových buniek na liečbu nádorov

Vedúci projektu: Čestmír Altaner
Trvanie projektu: 2008 - 2012

Predmetom nášho štúdia je otázka či ľudské mezenchýmové bunky izolované z tukového tkanivá spo transdukcii so samovražedným génom sú schopné cielene atakovať nádorové bunky. Etablovali sme metódu izolácie ľudských mezenchýmových kmeňových buniek z tukových aspirátov (AT-MSC). AT-MSC boli úspešne propagované in vitro a po indukcii boli schopné adipóznej a osteogénej diferenciácie. Technikami rekombinantnej DNA technológie sme pripravili retrovírusový vektor obsahujúci kvasnicový fúzny cytozíndeaminázauracil fosforibosyltransferázový gén.Ľudské mezenchýmové bunky po transdukcii s uvedeným vektorom exprimujú kvasnicový fúzny cytozíndeaminázauracil fosforibosyltransferázový gén (CD-AT-MSC). Terapeutický potenciál CD-AT-MSC sme testovali na modeli ľudských kolorektálnych nádorových buniek HT29. Ukázali sme, že transdukované CD-AT-MSC v prítomnosti 5-fluorocytozínu vykazujú selektívnu cytotoxicitu pre HT29 bunky pri kokultivácii in vitro. Potvrdili sme v pokusoch in vitro migračnú schopnosť buniek AT MSC a CD-AT-MSC k nádorovým bunkám HT 29. V pokusoch na nahých myšiach sme dokázali signifikantnú inhibíciu rastu subkutálnych HT29 xenograftov po intravenóznej aplikácii buniek CD-AT-MSC a podávaní 5-fluorocytozínu. Potvrdili sme tak schopnosť buniek AT-MSC dopraviť transgén na miesto nádoru a sprostredkovať protinádorový účinok Výsledky ukazujú, že mezenchýmové kmeňové bunky derivované z tukového tkanivá sú vhodným prostriedkom na cielenú bunkovú génovú terapiu využívajúcu systém premeny netoxického liečiva na cytostatikum a môžu byť základom pre personifikovanú génovú terapiu.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional