englishslovensky

Vplyv prírodných látok izotiokyanátov (ITC) na bunkové mechanizmy a znaky asociované s agresívnym fenotypom a citlivosťou na chemoterapiu u nádorových buniek prsníka a ovárií

Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Predkladaný projekt je zameraný na základný výskum využitia ITC v protinádorovej terapii. Zahrňuje charakterizáciu biologických vlastností vybraných ITC využiteľných pri modulácii chemoterapeutického procesu v snahe objasniť mechanizmus účinku týchto látok. Primárnou analýzou bude štúdium bunkových mechanizmov zodpovedajúcich za synergické pôsobenie ITC s chemoterapeutikami na cisplatinovej a antracyklínovej báze. V ďalšom budeme charakterizovať moduláciu vybratých znakov asociovaných s agresívnym nádorovým fenotypom (metaloproteináz, CA IX, PBR). Paralelne stanovíme inhibičný účinok jednotlivých ITC na proliferáciu a viabilitu buniek, na aktivitu HDAC, moduláciu bunkového cyklu, podiel apoptózy a autofágie na bunkovej smrti. Napokon chceme korelovať expresiu CAIX, PBR ako aj výsledkov z MDR1 genotypizácie a fenotypizácie na archívnych vzorkách vybraných karcinómov s dostupnými klinickými údajmi, najmä odpoveďou na liečbu. Toto môže priniesť nové relevantné ukazovatele pri rozhodovaní o liečebných postupoch.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional