englishslovensky

Sledovanie genetických a negenetických faktorov podieľajúcich sa na indukcii dedičnej (FAP) a sporadickej formy rakoviny hrubého čreva

Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Kolorektálne nádory vzhladom na ich sporadický, ale aj hereditárny pôvod predstavujú velmi vhodný model na štúdium genetických, epigenetických a negenetických alterácií z hladiska indukcie neoplázií. Hereditárna polypózna forma FAP je až z 90% indukovaná zárodocnými mutáciami v APC géne. Budú sa sledovat aj mutácie v génoch ß-katenín, TP53 a K-ras, vyústujúcich do mutácie druhej alely APC génu a k naštartovaniu malígneho procesu. Preto aj hlavným cielom projektu je kompletizácia súboru pacientov podozrivých z FAP a analýza mutácií v APC géne. Z negenetických faktorov v etiológii kolorektálných karcinómov sa budú sledovat intracelulárne baktérie v bioptických vzorkách zo sliznice hrubého creva od pacientov s adenómami a karcinómami. Vzhladom na ich potenciálne patologický vplyv, navodí sa ich eradikácia pomocou probiotických baktérií Enterococcus faecium M-74.

Valid HTML 4.01 Transitional