englishslovensky

Molekulárne markery pre stanovenie individuálnej citlivosti k žiareniu v rádioterapii nádorov prsníka

Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Tento projekt je založený na výskume ľudských nádorových línií s rôznou citlivosťou k žiareniu a analýze vzoriek krvi (lymfocytov) pacientok s nádorovým ochorením prsníka s cieľom vypracovať novú citlivú metodiku na predpovedanie individuálnej citlivosti pacientok podstupujúcich terapiu ožarovaním. Hlavným cieľom projektu je zdokonaliť metodiku analýzy najzávažnejšieho poškodenie DNA indukovaného ionizujúcim žiarením – dvojvláknových zlomov (DSBs). Údaje z literatúry a naše predbežné výsledky naznačujú, že fosforylovaný protein H2AX (γ-H2AX) nie je jediným spoľahlivým markerom pre štúdium DNA opravy, zatiaľčo iné markery DNA opravných fokusov môžu poskytovať väčšiu presnosť a spoľahlivosť. Preto sa zameriame na analýzu ďaľších molekulárnych markerov a štúdium ich korelácie s opravou DSBs a citlivosťou k radiácii. Tieto techniky budú aplikované na štúdium účinkov terapeutických dávok žiarenia na ľudské bunky, porovnaním nami získaných výsledkov s výslednými hodnotami citlivosti pacientok k ožarovaniu podľa stupnice RTOG.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional