englishslovensky

Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách in-vitro

Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2009 - 2012

Hoci nanočastice (nanoparticles, NP<100 nm) magnetitu sa v biomedicíne využívajú ako nanovektory pre cielený transport liečiv, ich vplyv na bunku po uvoľneníí liečiva nie je dostatočne preskúmaný. Projekt je zameraný na štúdium molekulárnych mechanizmov interakcií NP magnetitu po internalizácii do buniek in vitro. Presná fyzikálna charakteristika nanokoloidných roztokov magnetitu, využitie elektrónovej mikroskopie na štúdium internalizácie NP do bunky spolu s údajmi o cytotoxicite NP, vplyve na integritu genetického materiálu, oxidačný status bunky a bunkovú signalizáciu, predstavuje komplexný prístup k štúdiu biologickej aktivity NP in vitro. Takýto interdisciplinárny prístup prinesie nové poznatky o mechanizmoch interakcií NP magnetitu na bunkovej, subcelulárnej a molekulárnej úrovni, umožní korelovať biologickú aktivitu NP magnetitu s ich fyzikálnymi vlastnosťami a lokalizáciou v bunke. Komplexný prístup je nevyhnutný na posúdenie možného rizika/bezpečnosti magnetických NP pre človeka a ekosystém.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional