englishslovensky

Identifikácia proteínov interagujúcich s tumor supresormi z rodiny INK4

Vedúci projektu: Ján Markus
Trvanie projektu: 2009 - 2011

Proteíny z rodiny INK4 zohrávajú významnú úlohu v regulácii bunkového cyklu, prostredníctvom inhibície dráhy Cdk4/6-Rb-E2F. Napriek tomu, že všetky štyri INK4 proteíny zdieľajú schopnosť inhibovať interakciu Cdk4 a 6 s cyklínom D, stále častejšie sa objavujú dôkazy, že majú aj iné funkcie. Okrem toho, že jednotlivé INK4 gény sú rozlične exprimované v rôznych tkanivách a sú inaktivované v rozličných nádoroch, boli nedávno ukázané nové Cdk-nezávislé aktivity INK4 proteínov. Bolo tiež ukázané, že INK4a/p16 interaguje aspoň s jedným proteínom iným ako Cdk4/6 a podieľa sa na regulácii proliferácie prostredníctvom dráhy c-Jun/JNK. Cieľom predkladaného projektu je identifikovať ďalšie proteíny intereagujúce s p16 a s ostatnými členmi INK4 rodiny, čo by pomohlo vysvetliť rôznorodosť ich biologických funkcií. Výsledky štúdie napomôžu lepšiemu porozumeniu INK4 tumor supresorov v rôznych nádoroch a umožnia navrhnúť účinnejšie terapeutické postupy zamerané na obnovenie všetkých aktivít tumor supresorov INK4 rodiny.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional