englishslovensky

Rezistencia na cisplatinu a jej modulácia u ľudských nádorových buniek ovariálneho karcinómu účinkom inhibítorov signálnych dráh a nukleárneho transkripčného faktora NF-kappaB

Vedúci projektu: Jozef Duraj
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Cisplatina predstavuje v súčasnosti jedným z najefektívnejších chemoterapeutík pre liečbu ľudských solídnych nádorov. Vznik a vývoj rezistencie na cisplatinu tvorí vážnu prekážku pri liečbe nádorov. Znalosť väzieb a interakcií medzi rôznymi signálnymi a apototickými molekulami, vzťahov medzi transkripčnými faktormi a rezistenciou na chemoterapeutiká, molekulárnej regulácie týchto procesov a ich vzájomných interakcií otvára nové metódy pre vývoj efektívnej chemoterapie u chemorezistentných ľudských nádorových buniek. Cieľom tohto projektu je u senzitívnych a rezistentných ľudských buniek ovariálneho karcinómu (modelových a klinických) určiť význam markerov v relácii k rezistenciii na cisplatinu, a to s ohľadom na štúdium signálnych/apoptotických dráh rezistencie, štúdium transkripčnej regulácie molekúl rezistencie ako molekulárnych terčov pre „single“, alebo kombinovanú terapiu. Predpokladáme, že získané výsledky rozšíria poznatky v tejto problematike a v perspektíve budú prínosom pre využitie v klinike.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional