englishslovensky

Epigenetická inaktivácia vybraných génov pre reguláciu rastu, invazivity a metastázovania v diagnostike nádorov prsníka

Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Karcinómy prsníka predstavujú najčastejšie nádorové ochorenie u žien a tvoria 28.9% všetkých prípadov. Sú zapríčinené akumuláciou nielen genetických, ale aj epigenetických abnormalít vrátane hyper- and hypometylácie DNA a zmenenej modifikácie histónov s následnou remodelácoiu chromatínu. Mnohí autori predpokladajú, že hodnotenie metylácie DNA v promotoroch špecifických génov predstavuje významný potenciál na zlepšenie včasnej diagnostiky nádorov, predikciu prognózy a odpovede na terapiu. V predkladanom projekte zavedieme a verifikujeme kvantitatívnu multiplexnú metylačne špecifickú PCR pre ESR1, PGR, RASSF1A, SOCS1, SYK, CDH1 a TIMP3 gény regulácie rastu, invazivity a metastázovania. Metódu vyšpecifikovanú v relevantných bunkových líniách chceme aplikovať na vzorky z parafínových bločkov s cieľom preskúmať vzťah hladiny DNA metylácie a stupňa agresivity nádorov prsníka. Analýzy metylácie DNA v sére suspektných pacientiek môžu odhaliť účinné epigenetické markery pre včasnú diagnostiku.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional