englishslovensky

Analýza expresie sulubilných HLA antigénov I. triedy v nádorových a vírusom infikovaných bunkách

Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Zmeny v expresii solubilných klasických HLA antigénov I. triedy (sHLA-I) a solubilných neklasických HLA-G antigénov (sHLA-G) hrajú významnú úlohu pri supresii niektorých imunitných odpovedí a tak prispievajú k patogenéze a klinickému priebehu nádorových a vírusových ochorení. Tieto solubilné antigény sa vyznačujú početnými imunoregulačnými vlastnosťami, ako je inhibícia NK buniek a cytotoxických T buniek, indukcia T- bunkovej apoptózy, atď. V súčasnosti sa preto skúma, či tieto antigény majú dôležitý vzťah k niektorým ochoreniam a či sa dajú využiť aj pri ich diagnóze, alebo prognóze. Náš výskum sa sústredí predovšetkým na sledovanie expresie solubilných HLA antigébov v bunkách a v sérach pacientov s niektorými nádorovými ochoreniami ako sú leukémie a ovariálny karcinóm. Ďalším cieľom projektu je skúmať, či u pacientov po trasplantácii obličiek, môžu sHLA-G antigéby slúžiť ako dobrý prognostický marker. Nakoniec budeme analyzovať moduláciu expresie HLA-G antigénov v bunkách po ich infekcii vírusmi chrípky.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional