englishslovensky

Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka

Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Karcinómy prsníka predstavujú najčastejšie nádorové ochorenie u žien a tvoria 28.9% všetkých prípadov. Ľudské nádory sú zapríčinené akumuláciou nielen genetických zmien, ale aj epigenetických abnormalít vrátane hyper- and hypometylácie DNA a zmenenej modifikácie histónov s následnou remodeláciou chromatínu. Tieto zmeny vedú k deregulácii transkripčnej aktivity mnohých génov. Novšie štúdie ukázali, že hodnotenie metylácie DNA v promótoroch špecifických génov predstavuje významný potenciál na zlepšenie včasnej diagnostiky nádorov, predikciu prognózy a odpovede na liečbu. V predloženom projekte budeme hodnotiť metyláciu DNA v 11 génoch pre reguláciu rastu, invazivity a metastázovania (ESR1, PGR, RASSF1A, SOCS1, SYK, APC, CDH1, TIMP3, ADAM23, CXCL12 a BRMS1) pomocou novej kvantitatívnej metódy, pyrosekvenovaním. Metylačné profily asociované s inhibíciou proteínovej expresie budeme korelovať s viacerými klinicko-patologickými parametrami. Odhalenie signifikantného vzťahu hladiny DNA metylácie so stupňom agresivity nádorov prsníka môže viesť k identifikácii nových prediktívnych epigenetických biomarkerov pre uvedené ochorenie.

Webová stránka projektu


Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional