englishslovensky

Cytotoxický efekt geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek na ľudské chemorezistentné nádorové bunky a na bunky so znakmi nádorových kmeňových buniek

Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2013 - 2016

Závažným problémom v liečbe onkologických ochorení je vznik/selekcia buniek rezistentných voči konvenčnej chemoterapii. Chemorezistenciou sa vyznačujú aj takzvané bunky iniciujúce nádor (nádorové kmeňové bunky), ktoré sú zodpovedné za relaps nádoru a vznik metastáz. Účinnosť cielenej chemoterapie pomocou geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) bola preukázaná na mnohých modeloch. Doposiaľ nebola publikovaná práca, ktorá by potvrdila účinnosť MSC geneticky modifikovaných génmi konvertujúcimi predliečivo na bunky, ktoré sa vyznačujú zvýšenou chemorezistenciou, alebo majú vlastnosti buniek iniciujúcich nádor. Našim cieľom je zistiť, do akej miery je génová terapia pomocou MSC exprimujúcich fúznu kvasinkovú cytozíndeaminázu alebo tymidínkinázu vírusu Herpes simplex účinná na chemorezistentné nádorové bunky a bunky so znakmi nádorových kmeňových buniek.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional