englishslovensky

Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky

Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2013 - 2017

Projekt je založený na cielenej chemoterapii pomocou geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) izolovaných z tukového tkaniva. MSC exprimujúce terapeutické gény sú unikátnou kombináciou génovej a bunkovej terapie. Vďaka afinite MSC k malígnemu tkanivu sú tieto bunky po systémovom podaní schopné usídliť sa v nádore a dopraviť na miesto určenia terapeutickú molekulu. MSC exprimujúce gény konvertujúce predliečivo sa javia ako nový prístup v liečbe metastáz a stavov, ktoré nie je možné liečiť chirurgicky alebo rádioterapiou. Za metastatický rozsev nádoru a relaps ochorenia zodpovedajú nádorové kmeňové bunky vyznačujúce sa zvýšenou rezistenciou. Doposiaľ nebola preskúmaná účinnosť terapie pomocou geneticky modifikovaných MSC na bunky, ktoré majú vlastnosti buniek iniciujúcich nádor a sú rezistentné voči klasickej chemoterapii. Z nádorových bunkových línií odvodených od melanómu alebo kolorektálneho adenokarcinómu budeme izolovať subpopulácie so znakmi nádorových kmeňových buniek. Našim cieľom je: (i.) zistiť, do akej miery je génová terapia pomocou MSC exprimujúcich kvasinkovú cytozíndeaminázu (samotnú alebo ako fúzny gén s fosforibozyltransferázou) alebo tymidínkinázu vírusu Herpes simplex účinná na bunky so znakmi nádorových kmeňových buniek; (ii) definovať rozdiely v interakciách MSC s “parentálnymi” nádorovými bunkami a z nich derivovanými subpopuláciami.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional