englishslovensky

Úloha proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov

Vedúci projektu: Ľuboš Čipák
Trvanie projektu: 2014 - 2017

Meióza je špecializovaný typ bunkového delenia, počas ktorého dochádza k redukcii počtu chromozómov na polovicu. Zložitý mechanizmus segregácie chromozómov počas meiózy poukazuje na dôležitosť regulačných mechanizmov, ktoré zabezpečujú správne fungovanie všetkých faktorov zahrnutých v tomto procese. Cieľom projektu je podrobne analyzovať úlohu proteínkináz potrebných pre správnu segregáciu chromozómov v meióze a pochopiť podstatu týchto regulačných mechanizmov na molekulárnej úrovni. Konkrétne plánujeme využiť pripravené delečné a kondicionálne analóg-senzitívne mutantné alely proteínkináz pri štúdiu ich regulačnej úlohy počas meiózy. Pokúsime sa objasniť ich úlohu v meiotickej rekombinácii, monoorientácii sesterských kinetochórov a pri ochrane kohézie v centromérickej oblasti. Získané výsledky môžu priniesť nové poznatky o regulačných mechanizmoch vývoja gamét a reprodukcie, ktoré budú využiteľné pre diagnostiku a liečbu neplodnosti, resp. niektorých druhov nádorových a genetických ochorení.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional