englishslovensky

DNA metylačné profily v génoch asociovaných s metastázovaním karcinómov prsníka

Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2015 - 2018

Viac ako 25% pacientok s karcinómom prsníka dospeje do metastatického štádia ochorenia, čo predstavuje hlavnú príčinu vysokej úmrtnosti. Epigenetické zmeny v tumorigenéze sú intenzívne študované a nové poznatky o metastatickom procese môžu prispieť k lepšiemu menežmentu tohto štádia ochorenia a identifikácii nových terapeutických cieľov. V predloženom projekte budeme u 50 pacientok s invazívnym karcinómom prsníka a metastázami v lymfatických uzlinách hodnotiť hladinu metylácie DNA v génoch asociovaných s procesom adhézie buniek (ADAM23, CXCL12), degradácie bazálnej membrány a extracelulárnej matrix (uPA) a regulácie epiteliálno-mezenchymálneho prechodu (TWIST, SNAI1 a SNAI2). Kvantitatívne vyhodnotenie metylácie DNA v periférnej krvi, nádorovom tkanive, pozitívnych lymfatických uzlinách a cirkulujúcich nádorových bunkách umožní posúdiť úlohu špecifických metylačných profilov v parciálnych procesoch invazivity a metastázovania s prípadným klinickým využitím na monitoring metastatického potenciálu.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional