englishslovensky

Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu zalaženej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi

Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2015 - 2019

Projekt je zameraný na vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s membránovými proteínmi. Za týmto účelom bude vykonaný intenzívny základný výskum mechanizmov interakcie DNA aptamérov s modelovými proteínmi zabudovanými do lipidových vrstiev na substrátoch ako aj s tumorovými markermi na povrchu bunkových kultúr. Na štúdium budú použité progresívne fyzikálne metódy založené na využití akustickej metódy merania strižných kmitov piezokryštálov, atómovej silovej mikroskopie, jedno molekulovej silovej spektroskopie, fluorescenčného rezonančného prenosu energie a ďalších metód. Na projekte sa budú podieľať skúsené tímy vedcov, mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a dvoch ústavov Slovenskej akadémie vied – Ústavu biochémie a genetiky živočíchov a Ústavu experimentálnej onkológie. Predpokladáme, že sa nám podarí získať nové poznatky o mechanizmoch interakcie DNA aptamérov s membránovými bielkovinami v závislosti od ich lipidového zloženia ako aj s tumorovými markermi na povrchu bunkových kultúr v závislosti od druhu tumoru a progresie ochorenia.

Valid HTML 4.01 Transitional