englishslovensky

Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote

Vedúci projektu: Miroslava Kretová
Trvanie projektu: 2016 - 2019

Meióza predstavuje formu redukčného bunkového delenia, pri ktorom z diploidných buniek vznikajú haploidné gaméty. Napriek pokroku v chápaní procesov meiotického delenia buniek, sú naše poznatky o molekulárnych mechanizmoch regulujúcich tieto procesy stále nedostačujúce. V predkladanom projekte plánujeme pokračovať vo vylepšovaní systému pat1-as-indukovanej synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. Hlavným cieľom bude zvýšiť citlivosť a špecifickosť Pat1-as proteínkinázy k jednotlivým analógom ATP. Súčasne sa zameriame na bližšiu charakterizáciu molekulárnych mechanizmov regulujúcich pat1-as-indukovanú meiózu, ktoré sú zodpovedné za potlačenie porúch v segregácii chromozómov pozorovaných pri teplotne citlivom pat1-114 mutante. Vylepšený model synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote otvorí cestu k hlbšiemu poznaniu biochemických mechanizmov regulujúcich segregáciu chromozómov počas meiózy.

Valid HTML 4.01 Transitional