englishslovensky

Studium genetickych a epigenetickych faktorov u familiarnej adenomatoznej polypozy /FAP/

Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2005 - 2007

Kolorektálne nádory vzhľadom na ich sporadický, ale aj hereditárny pôvod predstavujú veľmi vhodný model na štúdium genetických aj epigenetických alterácií z hladiska progresie neoplázií. Hereditárna polypózna forma FAP je až z 90% indukovaná zárodočnými mutáciami v APC géne. K následným mutáciám v génoch K-ras, DCC, TP53 a β-kateníne, vysťujúcich v mutáciu druhej alely APC génu, dochádza v relatívne dlhom období. Preto aj hlavným cieľom projektu je kompletizácia súboru pacientov podozrivých z FAP a analýza mutácií vo všetkých 15 exónoch APC génu pomocou metód heteroduplexnej analýzy (HDA), jednovláknového konformačného polymorfizmu (SSCP), testu na skrátený proteín (PTT) a následným sekvenovaním podozrivých APC fragmentov. U rodín s atypickým fenotypom FAP a s inými formami nádorového ochorenia sa budú analyzovať nielen mutácie v génoch K-ras, TP53 a β-katenín, ale aj v génoch BRCA1 a BRCA2. Okrem mutácií v APC géne sa bude uskutočňovať aj skríning polymorfizmu izoleucín→lyzín v kodóne 1307. Vzhľadom na to, že polymorfizmus GAC→GTC v kodóne 1822 bol zistený vo veľkej frekvencii v slovenskej populácii bude sa detailne analyzovať jeho väzba na klinické prejavy ochorenia v jednotlivých rodinách v spolupráci s oddelením genetiky NOÚ. Vplyv epigenetických faktorov v etiológii kolorektálných karcinómov sa bude sledovať u hereditárných, ale aj sporadických foriem ochorenia. Pôjde hlavne o detekciu a analýzu intracelulárnych baktérií pomocou gentamicín protekčného testu v bioptických vzorkách zo sliznice hrubého čreva od pacientov s adenómami a karcinómami. Ich charakterizácia sa bude uskutočňovať pomocou PCR s použitím špecifických primerov.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional