englishslovensky

Génová terapia nádorov pomocou retrovírusových vektorov. Testovanie vektorov s génom faktoru nádorovej nekrózy a vektorov obsahujúcich siRNA expresné kazety

Vedúci projektu: Kristína Hlubinová
Trvanie projektu: 2006 - 2008

Projekt na zdokonaľovanie retrovírusových vektorov pre génovú terapiu nádorov. Testovanie bicistronických vektorov nesúcich gén tymidínkinázy vírusu Herpes simplex, gén neomycínovej rezistencie a siRNA expresnú kazetu blokujúcu expresiu troch odlišných kaspáz (kaspáza 2, kaspáza 3, kaspáza 8), čím chceme zabezpečiť inhibíciu rôznych apoptických ciest u testovaných buniek. Budeme testovať využitie terapeutického génu pre faktor nádorovej nekrózy (TNFalpha), produktom ktorého je bielkovina – cytokín, vysokoúčinný spúšťač apoptózy. Pripravujeme preto nový retrovírusový vektor nesúci tento gén, ktorý je pod radiáciou indukovateľným promótorom erg-1. Pripravené vektory ktoré sú už čiastočne charakterizované, chceme testovať na ich účinnosť v podmienkach in vitro na bunkách ľudských a zvieracích nádorových línii v kombinácii s rtg žiarením. Ak sa ukáže táto cesta efektívna, pristúpime aj k testovaniu ľudských nádorov indukovaných na nahých myšiach prípadne SCID myšiach v kombinácii s rtg žiarením. Predpokladáme vylepšenie terapeutického retrovírusového vektora o siRNA expresnú kazetu potencujúcu alebo inhibujúcu viaceré apoptické cesty.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional