englishslovensky

Úloha genotoxických a epigenetických machanizmov v tkanivovej a orgánovej špecifite chemických karcinogénov, cicavčie bunky kultivovane in vitro ako modelový systém

Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2006 - 2008

Tkanivová a orgánová špecificita je charakteristickou črtou mnohých chemických karcinogénov. Jednou z príčin tohto javu môže byť enzymatická výbava bunky v cieľovom tkanive, ktorá determinuje spôsob biotransformácie a charakter reaktívnych intermediátov. Významnú úlohu v tkanivovej špecificite chemických karcinogénov môžu zohrávať aj epigenetické mechanizmy ako je inhibícia medzibunkovej komunikácie prostredníctvom `gap junctions´, modulácia génovej expresie, stimulácia bunkovej proliferácie alebo inhibícia apoptózy. Komplexný prístup k štúdiu zákonitostí tkanivovej špecificity chemických karcinogénov je nevyhnutnou súčasťou výskumu, ktorého cieľom je identifikácii faktorov a dejov spätých s procesom chemickej karcinogenézy.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional