englishslovensky

Úloha nukleárneho faktora - 1 v rastovo regulovanej expresii ľudského ANT2 génu

Vedúci projektu: Peter Baráth
Trvanie projektu: 2006 - 2008

Translokátor adenínových nukleotidov (ANT) je proteínom vnútornej mitochondriálnej membrány. Katalyzuje výmenu ATP za ADP, čím zabezpečuje pre eukaryotickú bunku energiu vyrobenú v mitochondriách. U ľudí je translokátor kódovaný troma odlišnými izogénmi (ANT1-3), ktoré vykazujú rôznu expresiu v závislosti na tkanive, vývoji a rastovom stave bunky. Náš záujem sa sústredil na ANT2 gén, ktorý je indukovaný pri aktivácii niektorých buniek z pokojovej fázy (G0) do bunkového cyklu. Systematickým štúdiom boli charakterizované jednotlivé časti promótora a identifikované tak aktivačné, ako aj represorické elementy. Posledné výsledky naznačujú dôležitú úlohu nukleárneho faktora-1 (NF1) pri inhibícii ANT2 transkripcie v G0 fáze. NF1 predstavuje rodinu transkripčných faktorov kódovanú štyrmi izogénmi (NF1-A, B, C, X), ktoré sa vyskytujú v rôzne zostrihaných formách. Regulujú veľké množstvo bunkových génov v rôznych tkanivách, počas embryonálneho vývoja a sú spájané s tumorigénnou transformáciou buniek. Cieľom tohto projektu je charakterizovať molekulárny mechanizmus negatívneho účinku NF1 na transkripciu ANT2 promótora cez štúdium proteínových interakcií. Identifikáciou potenciálnych proteínových partnerov objasníme nielen rastovú reguláciu ANT2 génu, ale prispejeme aj k pochopeniu vývojovej regulácie expresie ďalších génov.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional