englishslovensky
20072008200920102011201220132014

Úloha aktivovaných stromálnych fibroblastov v regulácií progresie ľudských hematopoetických malignít
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   Výsledky   

Analýza alterácií v génoch na vzniku dedičnej formy rakoviny prsníkov a veječníkov
Vedúci projektu: Miroslav Tomka
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   Publikácie

Génová terapia nádorov pomocou retrovírusových vektorov. Testovanie vektorov s génom faktoru nádorovej nekrózy a vektorov obsahujúcich siRNA expresné kazety
Vedúci projektu: Kristína Hlubinová
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   Výsledky   Publikácie

Podiel homologickej a nehomologickej rekombinácie na oprave dvojvlákonových zlomov DNA indukovaných oxidačným stresom v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   Publikácie

Úloha genotoxických a epigenetických machanizmov v tkanivovej a orgánovej špecifite chemických karcinogénov, cicavčie bunky kultivovane in vitro ako modelový systém
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   Výsledky   Publikácie

Úloha nukleárneho faktora - 1 v rastovo regulovanej expresii ľudského ANT2 génu
Vedúci projektu: Peter Baráth
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   Výsledky   Publikácie

Klonovanie,expresia a purifikácia ľudských homológov XPB a XPD z hypertermofilných Archacea, Pyrococcus abyssi
Vedúci projektu: Milan Škorvaga
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Viac   

Ďalšia in vivo charakterizácia mutantných a polymorfných DNA ligáz IV identifikovaných u LIG4 pacientoch
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2006 - 2009
Viac   Publikácie

Epitelovo-mezenchymálny prestup v in vitro modeli nádorových kmeňových buniek karcinómu mliečnej žľazy
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2006 - 2009
Viac   Publikácie

Úloha ERCC3 DNA helikázy v oprave DNA a apoptóze
Vedúci projektu: Miroslav Piršel
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   Publikácie

Kvasinky Kluyveromyces lactis ako nastroj na studium mechanizmu cytoxicity indukovanej Bax proteinom: uloha aktin vazbovych proteinov a metabolizmu laktatu
Vedúci projektu: Ľudmila Šabová
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   

Vyskum normálnych a leukemických hemotopoetických populácií ako podklad pre odlíšenie leukemických a regenerujúcich buniek
Vedúci projektu: Oľga Babušíková
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   Publikácie

Chemoterapia, viacnásobná resistencia na protinádorové látky, modulácia rezistencie a vzťah týchto procesov k programovanej smrti u ľudských nádorových buniek
Vedúci projektu: Jozef Duraj
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   Výsledky   Publikácie

Interakcia ľudských mezechýmových kmeňových buniek odvodených z tukového tkaniva s ľudskými nádorovými bunkami
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   Výsledky   Publikácie

Cytogenetické monitorovanie odpovede buniek pacientiek s karcinómom krčka maternice na ožiarenie z pohĺadu predikcie úspešnosti rádioterapie
Vedúci projektu: Ivan Chalupa
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   Výsledky   Publikácie

Metylácia DNA v hereditárnych a sporadických karcinómoch kolorekta s defektom v mismatch oprave
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2007 - 2009
Viac   Výsledky   Publikácie

Vplyv prírodných látok izotiokyanátov (ITC) na bunkové mechanizmy a znaky asociované s agresívnym fenotypom a citlivosťou na chemoterapiu u nádorových buniek prsníka a ovárií
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Výsledky   Publikácie

Úloha genetických, epigenetických a fenotypových markerov MDR1 génu a proteínu pre prognózu a liečbu akútnej myeloidnej leukémie
Vedúci projektu: Zdena Bartošová
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Publikácie

Biologický účinok novoobjavenej mutácie RET génu v súvislosti s mnohopočetnou endokrinnou neopláziou typ 2.
Vedúci projektu: Martina Poturnajová
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Výsledky   Publikácie

Sledovanie genetických a negenetických faktorov podieľajúcich sa na indukcii dedičnej (FAP) a sporadickej formy rakoviny hrubého čreva
Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   

Molekulárne markery pre stanovenie individuálnej citlivosti k žiareniu v rádioterapii nádorov prsníka
Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Publikácie

Solubilné neklasické HLA antigény I. triedy
Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   

Úloha a podiel Escherichia coli a Schizosaccharomyces pombe alkytransferázových homológov v oprave alkylačného poškodenia v DNA kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Vedúci projektu: Karol Kleibl
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   

Integrácia nukleárneho faktora NF-1 do signálnych dráh vedúcich k zastaveniu rastu bunky
Vedúci projektu: Katarína Luciaková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Výsledky   Publikácie

Využitie ľudských kmeňových buniek na liečbu nádorov
Vedúci projektu: Čestmír Altaner
Trvanie projektu: 2008 - 2012
Viac   Výsledky   

Valid HTML 4.01 Transitional