englishslovensky
2007200820092010201120122013201420152016

Vplyv prírodných látok izotiokyanátov (ITC) na bunkové mechanizmy a znaky asociované s agresívnym fenotypom a citlivosťou na chemoterapiu u nádorových buniek prsníka a ovárií
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Výsledky   Publikácie

Úloha genetických, epigenetických a fenotypových markerov MDR1 génu a proteínu pre prognózu a liečbu akútnej myeloidnej leukémie
Vedúci projektu: Zdena Bartošová
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Publikácie

Biologický účinok novoobjavenej mutácie RET génu v súvislosti s mnohopočetnou endokrinnou neopláziou typ 2.
Vedúci projektu: Martina Poturnajová
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Výsledky   Publikácie

Sledovanie genetických a negenetických faktorov podieľajúcich sa na indukcii dedičnej (FAP) a sporadickej formy rakoviny hrubého čreva
Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   

Molekulárne markery pre stanovenie individuálnej citlivosti k žiareniu v rádioterapii nádorov prsníka
Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Publikácie

Solubilné neklasické HLA antigény I. triedy
Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   

Úloha a podiel Escherichia coli a Schizosaccharomyces pombe alkytransferázových homológov v oprave alkylačného poškodenia v DNA kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Vedúci projektu: Karol Kleibl
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   

Integrácia nukleárneho faktora NF-1 do signálnych dráh vedúcich k zastaveniu rastu bunky
Vedúci projektu: Katarína Luciaková
Trvanie projektu: 2008 - 2010
Viac   Výsledky   Publikácie

Molekulárne mechanizmy opravy nedzireťazcových krížnych väzieb DNA v Saccharomyces cerevisiae
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2009 - 2011
Viac   

Identifikácia proteínov interagujúcich s tumor supresormi z rodiny INK4
Vedúci projektu: Ján Markus
Trvanie projektu: 2009 - 2011
Viac   Výsledky   

Štúdium éterických olejov a ich zložiek z hľadiska ich ochranného pôsobenia v procese iniciácie nádorového ochorenia:experimentálne systémy in vitro a ex vivo
Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2009 - 2011
Viac   Výsledky   Publikácie

Génovo-bunková terapia ľudských nádorov prostredníctvom bezpečnejších samoinaktivujúcich sa retrovírusových vektorov s inducibilnou expresiou faktoru nádorovej nekrózy v mezenchýmových kmeňových bunkách
Vedúci projektu: Silvia Tyčiaková
Trvanie projektu: 2009 - 2011
Viac   

Molekulárne mechanizmy opravy nedzireťazcových krížnych väzieb DNA v Saccharomyces cerevisiae
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2009 - 2011
Viac   

Využitie ľudských kmeňových buniek na liečbu nádorov
Vedúci projektu: Čestmír Altaner
Trvanie projektu: 2008 - 2012
Viac   Výsledky   

Aktivácia ľudských stromálnych buniek kostnej drene pomocou nemózy - nový biologický nástroj v diagnóze leukémií a monitorovaní ich terapie
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2009 - 2012
Viac   

Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách in-vitro
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2009 - 2012
Viac   Výsledky   

Štúdium interakcií nádorových buniek s mezenchýmovými kmeňovými bunkami nesúcimi samovražedné gény
Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   Publikácie

T-bunkové diferenciačné antigény a T-bunková vývojová sekvencia v manažmente pacientov s T-akútnou leukémiou
Vedúci projektu: Ján Kusenda
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   

Rezistencia na cisplatinu a jej modulácia u ľudských nádorových buniek ovariálneho karcinómu účinkom inhibítorov signálnych dráh a nukleárneho transkripčného faktora NF-kappaB
Vedúci projektu: Jozef Duraj
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   

Epigenetická inaktivácia vybraných génov pre reguláciu rastu, invazivity a metastázovania v diagnostike nádorov prsníka
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   Publikácie

Inhibítory PARP-1: geneticky špecifické látky na liečbu nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Publikácie

Úloha nukleotidovej excíznej opravy v odpovedi buniek na poškodenie DNA
Vedúci projektu: Miroslav Piršel
Trvanie projektu: 2010 - 2013
Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional