englishslovensky
2009201020112012201320142015201620172018201920202021

Ochranné pôsobenie rastlinných extraktov v experimentálnych systémoch in vitro a ex vivo
Vedúci projektu: Katarína Kozics
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Výsledky   Publikácie

Nasmerovaná bunková terapia so zvýšenou účinnosťou voči chemorezistentným bunkám iniciujúcim nádory
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Publikácie

Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   

Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Publikácie

Mechanizmus transportumagnet. nanočastíc oxidu železa do ľudských nádorových a normálnych (diploidných) buniek
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Reverzia chemorezistencie ľudských nádorových kmeňových buniek
Vedúci projektu: Zuzana Kozovská
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Štúdium produkcie exozómov a vplyv chemotrapeutík na ich vlastnosti
Vedúci projektu: Danka Cholujová
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Cytotoxický efekt geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek na ľudské chemorezistentné nádorové bunky a na bunky so znakmi nádorových kmeňových buniek
Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Vzťah histónových modifikácií a metylácie DNA pri inhibícií transkripcie génov asociovaných s nádorovým ochorením
Vedúci projektu: Tomáš Krivulčík
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Štúdium APC génu a jeho expresie v in vitro podmienkach
Vedúci projektu: Soňa Čierniková
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   

Úloha proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov
Vedúci projektu: Ľuboš Čipák
Trvanie projektu: 2014 - 2017
Viac   Publikácie

Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2014 - 2017
Viac   

Zavedenie metodík na analýzu epigenetickej regulácie expresie génov podieľaujúcich sa na procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu pri karcinóme prsníka
Vedúci projektu: Božena Smolková
Trvanie projektu: 2014 - 2017
Viac   Publikácie

Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek
Vedúci projektu: Ján Lakota
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   

Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   

Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky
Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   Publikácie

Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy
Vedúci projektu: Ľuboš Čipák
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   Publikácie

Sledovanie indukcie matrixových metaloproteináz v asociácií s expresiou HLA-G molekúl
Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2015 - 2017
Viac   

Preleukemické génové fúzie a oprava DNA v bunkách pupočníkovej krvi
Vedúci projektu: Milan Škorvaga
Trvanie projektu: 2015 - 2017
Viac   

Konštitutívne a indukované poškodenia DNA v hematopoetických bunkách pre posúdenie rizika a oprimalizáciu liečby detskej leukémie
Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2015 - 2017
Viac   

Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek
Vedúci projektu: Andrea Bábelová
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Viac   Výsledky   

Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Viac   Publikácie

DNA metylačné profily v génoch asociovaných s metastázovaním karcinómov prsníka
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Viac   Výsledky   

Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Viac   

Zmeny funkcie buniek obličky v dôsledku ich aktivácie nanočasticami zlata a oxidu železa
Vedúci projektu: Andrea Bábelová
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Viac   

Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Objasnenie nových prometastických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie s zápalovou odpoveďou
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu zalaženej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional